_self

Aktuella frågor

Sveriges Företagshälsors huvudsakliga inriktning för verksamheten 2016/17

Styrelsen har beslutat att den sedan flera år fastlagda huvudinriktningen på tre fokusområden ligger fast även kommande år:

  1. En utveckling av företagshälsovårdens varumärke och image.
  2. Kompetensförsörjning och utbildningsfrågor för branschens medarbetare.
  3. En stärkt roll för företagshälsovården i sjukskrivningsprocessen och som expert i arbetsmiljöfrågor.

Huvudfokus

Huvudfokus även de närmaste åren kommer att vara arbetet med att stärka branschens och branschorganisationens varumärke och image.

Vårt centrala budskap och kommunikation sammanfattas enligt följande:
Sveriges Företagshälsor är företagshälsovårdens branschorganisation. Vi verkar för att säkerställa en god kvalitet hos landets företagshälsor.Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att landets arbetsgivare ska få hållbara, effektiva och attraktiva organisationer. Medarbetare ska samtidigt få ett hälsosamt, säkert och stimulerande yrkesliv.
Investeringar i företagshälsovård är en vinst för alla parter.

Införandet av en Auktorisation syftar till att öka effekterna av branschens arbete inom arbetsmiljö och hälsofrämjande insatser genom att säkerställa kompetensnivån inom branschen och att använda evidensbaserade metoder där sådana finns att tillgå mm. 

Sveriges Företagshälsor ska också ta fram och sammanställa arbetslivsinriktad information från Jobbhälsobarometern och annan relevant information som finns inom branschen för att tydliggöra arbetsmiljö- och hälsofrämjande frågor samt skapa större uppmärksamhet och ett högre intresse för dessa.

Slutligen ska Sveriges Företagshälsor kommunicera budskap i form av rapporter och pm som stärker bilden av en bransch med bred kunskap om arbetslivsfrågor som kan bidra till förbättringar för företag, organisationer och dess medarbetare så att mer värde, nytta och arbetsförmåga kan skapas i Svenskt arbetsliv.

Övrigt arbete
Utöver den redovisade huvudinriktningen kommer Sveriges Företagshälsor

  • att följa och stödja utbildningarna av branschens medarbetare och vid behov även svara för viss utbildning,
  • att arbeta med att säkerställa tilläggsspecialiteten i  Arbetsmedicin.
  • att följa och stödja forskning inom området företagshälsovård och evidensbaserade metoder samt att verka för en implementering av dessa metoder i branschen,
  • att i övrigt tillvarata branschens intresse i förhållande till statsmakterna, sektorsmyndigheter, parterna på arbetsmarknaden och andra intressenter.
  • att i övrigt också bistå medlemmarna i för branschen gemensamma och generella frågor.