_self

Medicinsk service

Förordning (2014:68) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service
Med medicinsk service menas undersökningar och analyser inom laboratoriemedicin, radiologi samt klinisk fysiologi som ingår som ett led i bedömningen av en anställds arbetsförmåga. 
De flesta företagshälsovårdsföretag köper dessa tjänster av offentliga eller privata vårdgivare

Medicinsk service 2017
Medicinsk service har fått en egen anslagspost på 55 mkr i budgetpropositionen 2017 vilket innebär att Försäkringskassan återigen kan betala ut bidraget löpande under året. Ansökan kommer att ske på samma blankett och enligt samma rutiner som idag, skillnaden är att pengar betalas ut löpande under året (till skillnad mot nu när det betalas ut i efterskott från sjukskrivningsmiljarden). Bidrag betalas ut så länge medel finns tillgängliga. 

De som kan söka bidrag ska vara företagshälsovårdsföretag (-enheter) som uppfyller samma krav som ställs i förordningen om arbetsplatsnära stöd. Bidrag lämnas för ett kalenderår med högst ett belopp som motsvarar antalet anslutna anställda till anordnaren multiplicerat med ett belopp om 100 kronor. Kostnader för medicinsk service i samband med allmän hälsokontroll ersätts inte.


2014-2016 ingick bidrag för ersättning för kostnader för medicinsk service i en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess - Sjukskrivningsmiljarden). 55 miljoner kronor per år avsattes för detta ändamål. Ersättningar enligt sjukskrivningsmiljarden betalades ut i efterskott. Detta innebar att företagshälsovården fick ”ligga ute” med pengar i upp till ett år. Försäkringskassan hanterar ansökan om och utbetalning av ersättning. 

En ansökan om bidrag för 2016 ska göras skriftligen hos Försäkringskassan och ska ha kommit in till myndigheten senast den 1 februari 2017. I ansökan om bidrag ska anordnaren ange vilken vårdgivare som utfört tjänsten och styrka det belopp som anordaren har betalat för tjänsten. Mer information finns på Försäkringskassans webbsida.