Bidrag för arbetsplatsnära stöd

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

Lagändring till halvårsskiftet

Från och med den 1 juli 2018 blir arbetsgivaren skyldig att, senast dag 30, göra en plan för återgång i arbete för den sjukskrivne medarbetaren om hen beräknas vara frånvarande på grund av sjukdom i mer än 60 dagar. Planen ska bl.a. innehålla anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. Arbetsgivaren kan också ansöka om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd (tidigare arbetsplatsnära stöd) som även omfattar planering, genomförande och uppföljning. Beloppet höjs till max 10.000kr/arbetstagare/år. Max 200.000kr/arbetsgivare.
Läs mer


Arbetsplatsnära stöd - bidrag för utredande insatser som förebygger och förkortar sjukfall

Du som är arbetsgivare kan få bidrag för inköp av utredande insatser som syftar till att förebygga sjukfall och underlätta för dina anställda att komma tillbaka i arbete efter en sjukskrivning.
Den utredande insatsen ska utföras av en godkänd företagshälsovård eller annan likvärdig godkänd aktör. Insatsen kan mer konkret handla om hjälp att kartlägga behov av anpassning av den anställdas arbetsuppgifter och arbetstider eller konsultation om vilka arbetshjälpmedel som kan vara aktuella för den anställda.

Det totala bidragsbeloppet för 2018 är 118 mkr.

När kan arbetsplatsnära stöd behövas?
Arbetsplatsnära stöd kan behövas vid exempelvis:
•Upprepad korttidsfrånvaro
•Signaler om ohälsa
•När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
•Om det finns risk för att den anställda kan bli sjukskriven
•Om det finns risk för att det blir svårigheter för den anställda att återgå i arbete efter sjukskrivningen
•Om det finns risk för den anställda blir långvarigt sjukskriven

Vad krävs för att få bidrag?
För att du ska få bidrag ska den utredande insatsen köpas in och utföras av en godkänd företagshälsovård eller annan godkänd aktör. Insatsen ska omfatta:
•Bedömning av den anställdas funktion i förhållande till arbetsuppgifterna
•Kartläggning av den anställdas hinder och resurser 
•Företagshälsovården eller aktören ska ha kunskap om arbetsplatsen samt föra dialog med chef och anställd om lämpliga fortsatta insatser
•Överväga alternativ som arbetshjälpmedel, arbetsresor, anpassning, deltidssjukskrivning

Bidraget gäller inte för medicinsk eller annan behandling.

Hur stort är bidraget?
Bidraget går direkt till dig som är arbetsgivare och täcker halva kostnaden för de insatser som genomförs, men max 7 000 kronor per insats.  

Enkelt att ansöka
Du ansöker om bidraget när den utredande insatsen är avslutad. Det finns ingen begränsning för antal utredningar per anställd och år.
Du väljer själv hur ofta du vill ansöka, till exempel månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.
Följande uppgifter behövs vid ansökan:
•Vilken företagshälsovård/aktör som anlitats
•Vilken anställd det gäller
•Handling som styrker det belopp som du har betalat för tjänsten

Bidraget betalas ut senast 45 dagar efter att ansökan har kommit in.
Ansökningsblanketten för bidragsansökan finns att ladda ner på Försäkringskassans webbsida.

Mer information
Informationsbroschyr från försäkringkassan
Förordning om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete (SFS 2016:67)
FKFS 2014:1 Försäkringskassans föreskrifter om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete 
FKFS 2014:13 Försäkringskassans föreskrifter om ändring i Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2014:1) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete. Beslutade den 28 november 2014.

Läs mer om det arbetsplatsnära stödet på Försäkringskassans webbsida

Information för dig inom företags­hälsovården om Medicinsk Service och Arbetsplatsnära stöd.


För att bli godkänd anordnare av Försäkringskassan gäller följande:

1. Kunna initiera lämpliga medicinska, rehabiliterande och arbetsanpassande åtgärder som är sådana som en arbetsgivare ska svara för enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) och 30 kap. socialförsäkringsbalken,
2. Ha tillgång till samlad kompetens inom medicin och rehabilitering samt inom fyra av områdena arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, hälsovetenskap och teknik,
3. Vid utförandet av tjänsten ha kunskap om förhållandena på arbetstagarens arbetsplats och ha kunskap om arbetsgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med 3 kap. 2 a § arbetsmiljölagen,
4. Kunna informera arbetsgivaren om utförda arbetsplatsnära stödinsatser i den omfattning som arbetsgivaren behöver för sin redovisning
5. På begäran av Försäkringskassan kunna lämna sådana uppgifter som myndigheten behöver för kontroll av utbetalat bidrag.

Läs om ett exempel på förebyggande insatser från Företagshälsan.