_self

Upphandla företagshälsovård

Ett företag som ser och begränsar riskerna i arbetsmiljön och samtidigt utvecklar de positiva faktorerna arbetar hälsofrämjande. De skapar motivation och arbetsglädje hos sin personal vilket i sin tur ger ökad konkurrenskraft och lönsamhet för företaget. Minskad sjuklighet bidrar också till stora besparingar i de offentliga utgifterna. Så om arbetsmiljön inte bara är bra utan även hälsofrämjande och bidrar till produktivitet gynnar det både enskilda individer, företagare och samhället i stort.

En stor del av företagshälsovårdens arbete består av att stötta arbetsgivaren i arbetsmiljöarbetet - att behålla det friska friskt och skapa hållbara organisationer. Företagshälsovårdens främsta uppgift är att se och fånga upp tidiga signaler på ohälsa genom att förebygga och minska alla typer av risker i arbetsmiljön. Ett samarbete med företagshälsovården är en långsiktig investering och därför är det mycket viktigt att tänka igenom vilka behov man har och vad man förväntar sig för resultat av samarbetet. 

I Arbetsmiljölagen definieras företagshälsovård så här: ”Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

Forskning finns kring vad som kännetecknar hälsofrämjande arbetsplatser och friska företag samt vilka faktorer som är avgörande för att skapa en låg sjukfrånvaro med mera. 
Läs mer på Svenska Miljöinstitutet om "Vägar till framgångsrikt samarbete med företagshälsovård"


Upphandlingsguide i sex steg - från behovsanalys till uppföljning

Att ha ett fungerande arbetsmiljöarbete i sin verksamhet har aldrig varit viktigare än idag för att behålla och attrahera nya medarbetare och få en organisation att prestera för att nå sina mål. Det gäller att arbeta systematiskt med den organisatoriska, sociala och den fysiska arbetsmiljön över tid. En av grundpelarna i ett fungerande arbetsmiljöarbete är att insatserna ska vara systematiska, pågående och med tydliga uppföljningar. Målet är att uppnå ett systematiskt arbetsmiljöarbete som blir en del av den dagliga verksamheten. Vilka delar/insatser som behöver upphandlas/köpas från företagshälsovården varierar för olika organisationer och företag beroende på vilka mål som satts upp för verksamheten.

Branschen har tagit fram en upphandlingsguide som stöd och hjälp till dem som är på väg in i upphandlingsprocessen. En guide i sex steg, från behovsanalys till uppföljning.
Guiden ska förhoppningsvis underlätta och hjälpa till att skapa tydliga underlag som speglar organisationens mål och ambition med arbetsmiljöarbetet.
På ett frukostseminarium den 26 september går vi igenom hur man kan bli bättre på att upphandla företagshälsovård läs mer här


Att tänka på vid upphandlingen

Börja med en behovsanalys och prioritera sen vad som är mest lönsamt och rimligt att uppnå. Formulera realistiska och mätbara mål och välj en leverantör som motsvarar ert behov.  

  • Välj en företagshälsa som är medlem i Sveriges Företagshälsor det säkrar att företaget uppfyller de krav som ställs för att bedriva adekvat företagshälsovårdsverksamhet.
  • Utgå från det egna behovet, och lyssna sen till vad företagshälsan kan erbjuda just er på bästa sätt.
  • Tänk på att de förebyggande tjänsterna är de mest lönsamma för alla parter.
  • Se samarbetet med företagshälsan som en långsiktig investering och något som kan genomsyra hela verksamheten på organisationsnivå mer än bara vara förknippat med sjukdom och rehabilitering på individnivå.
  • Bra utnyttjad företagshälsovård ger chans till bättre kvalitet, effektivitet och lönsamhet i organisationen. Forskning pekar på att arbetsmiljöns effekter på kvalitet och produktivitet kan ha omkring tio gånger större ekonomisk betydelse än personalekonomiska faktorer.

Läs mer 
Företagshälsovårdens tjänster
Att köpa tjänster från företagshälsovården Prevent  
Skrift från Prevent "Vägledning för köp av företagshälsovårdstjänster till gruv- och mineralindustrin"
Informationsbroschyr riktad till motorbranschen (mindre bilverkstäder) för att visa på nyttan och behovet av att ansluta sig till en företagshälsa. Prevent i samarbete med Motorbranschens Arbetsgivarförbund (MAF) och IF Metall.
Råd från SKL vid upphandling och samverkan med företagshälsovård inom kommuner och landsting
Företagshälsovård – en handledning från LO och LO-förbunden (bil. Förslag till avtal om företagshälsovård)
Byggnads policy om företagshälsovård
Handbok för ett bättre arbetsliv