_blank

Varför företagshälsovård?

Allt fler företag och organisationer inser vikten av att personalen är frisk och arbetsför. I dagens arbetsliv blir de äldre allt fler medan de yngre kommer ut allt senare i arbetslivet. Den demografiska utvecklingen leder till att färre ska försörja fler. Det kommer att behövas fler som kan och vill fortsätta arbeta längre men för att de ska arbeta effektivt behövs också säkra arbetsplatser och goda arbetsförhållanden.
Därför behövs företagshälsovården.

Företagshälsovården är en viktig aktör i välfärdssamhället. Den ska bidra både till att förebygga ohälsa och främja hälsa samt till att skapa goda och säkra arbetsplatser där de anställda inte riskerar att skadas eller bli sjuka. En god arbetsmiljö innebär också att känna sig uppskattad av chefer och kollegor och en arbetsplats som inte medför att man sliter ut eller stressar sönder sig i förtid. Ett längre arbetsliv kräver ett bättre arbetsliv under hela den yrkesverksamma tiden. För tjänstemannaföretag innebär det till exempel att förhindra ohälsa som är orsakad av stress och hög arbetsbelastning – exempelvis genom att ge sina medarbetare tillgång till en företagshälsovård med kompetens att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön. För arbeten som innebär en fysisk påfrestning är kunskap i belastningsergonomi viktigt. Vid organisationsförändringar kan företagshälsovården med fördel anlitas i ett tidigt stadium för att se över hur förändringarna kan påverka arbetet. Företagshälsovården är också ett bra stöd vid planering av nya lokaler och arbetsmetoder, såväl som vid inköp av maskiner och annan utrustning. 

En genomtänkt satsning på medarbetarnas hälsa är en lönsam investering som ökar produktiviteten och sänker kostnaden för ohälsa

Arbetsmiljöarbete är en ständigt pågående process i ett föränderligt arbetsliv. Många studier tyder på att det finns ett samband mellan god hälsa, bra arbetsmiljö och framgångsrika företag och organisationer. Eftersom syftet med företagshälsovård är att bidra till att skapa säkra, hälsofrämjande, utvecklande och produktiva arbetsförhållanden kan företagsledningen få stöd av företagshälsovården i sitt arbete med att förbättra arbetsmiljön så att effektiviteten och därmed lönsamheten i företaget kan öka.

Inom företagshälsovården finns en bred kompetens där samarbetet mellan olika kompetenser är unikt och viktigt. Den samlade kompetensen och kunskapen om arbetsplatsen är en avgörande skillnad mellan företagshälsovård och andra verksamheter som i olika former erbjuder tjänster som liknar det företagshälsovården har i sitt utbud. Men för att uppnå så god effekt som möjligt med arbetet är även en bra samverkan med de företag och organisationer som anlitar företagshälsovården en förutsättning för att insatserna ska skapa förändring. 

Användning av företagshälsovård regleras i Arbetsmiljölagen (Kap 3, §2 c ) och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM). I lagen står det att arbetsgivaren ska se till att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver ska finnas att tillgå för de anställda i företaget. Det står också att företagshälsovården ska vara en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården ska också särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter beskrivs företagshälsovården som en sammanhållen resurs med bred kunskap inom medicin, ergonomi, teknik, beteendevetenskap och arbetsorganisation.
Läs även Arbetsmiljöverkets vägledning till SAM

Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet

  • Tekniska 
  • Fysiska 
  • Arbetsorganisatoriska  
  • Sociala   
  • Arbetets innehåll

Trots att företagshälsovårdens arbetssätt regleras i lag och föreskrift är det inte obligatoriskt att ha ett samarbetsavtal med företagshälsan och erbjuda företagshälsovård till sina anställda. Företagshälsovården är marknadsanpassad och ansvaret att köpa in och avtala om tjänster från företagshälsan ligger helt på arbetsgivaren.

Det viktigaste arbetsmiljöarbetet är det som görs ute på arbetsplatsen av företagen själva. För att kunna upphandla och utnyttja företagshälsovårdens tjänster på rätt sätt är samverkan och dialog utifrån varje företags specifika behov helt avgörande för att ge effekt och resultat av insatserna.

Företagshälsovården är sammanfattningsvis den strategiska part som kan hjälpa till att föreslå åtgärder som underlättar arbetsgivarnas arbete med att förebygga ohälsa på arbetsplatsen och för att underlätta snabbare återgång i arbete när sjukdom och skador uppstår. Ett samarbete mellan företagshälsan och arbetsgivaren kring förebyggande och hälsofrämjande verksamhet samt arbetslivsinriktad rehabilitering är därmed det som är vanligast förekommande i avtalen.

Läs även EU:s ramdirektiv om arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet 

Läs också om en av våra medlemmar i Affärsvärlden