_self

Forskning

Forskning kring, om och tillsammans med företagshälsovården förekommer på flera kliniker, universitet och högskolor. Under de senaste åren har intresset för forskning inriktad mot företagshälsovård ökat. Forskning behövs bland annat för att utveckla nya metoder och kritiskt värdera befintlig metodik.

Företagshälsovård som forskningsområde

Grundläggande forskning om metoder för behandling av vissa arbetsrelaterade diagnoser är en vanlig inriktning inom forskningen. Men det kan också handla om att ta fram kunskaper som stärker kompetensen inom företagshälsovården, om arbetsmetoder inom det arbetsplatsinriktade och förebyggande arbetet eller om att studera det ekonomiska värdet av de insatser som görs inom företagshälsovården. En annan inriktning kan vara att forska om hur företagshälsovården fungerar och om och hur samhällets och kundernas förväntningar uppfylls. Dessa forskningsinriktningar kompletterar varandra och utgör sammantaget ett viktigt kunskapsunderlag för framgångsrik företagshälsovård.

Forskningen ger ökade kunskaper om företagshälsovården som kan leda till effektivare metoder och bättre arbetssätt för företagshälsovården vilket i sin tur kan leda till  nöjdare kunder och att anställda får bättre arbetsförmåga och bättre arbetsmiljöer.

42 miljoner till forskning om företagshälsovård
Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (tidigare FAS) finansierar tillsammans med FHV-delegationen ett forskningsstöd inom programmet Företagshälsovård. Stödet är på totalt 42 miljoner under sex år (fram till 2016) och innefattar en professur, två forskarprogram och forskningsnätverk.

Irene Jensen är Sveriges första professor i företagshälsovård. Hon är verksam vid Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet och leder också ett av de två forskningsprogrammen "Utveckling och utvärdering av kostnadseffektiva metoder för att främja arbetsförmåga, hälsa och produktivitet". Läs mer på Professorn har ordet. Det andra programmet "Framtidens företagshälsovård - ett forskningsprogram för ständig utvärdering, lärande och förbättring" leds av professor Jörgen Eklund, vid Ergonomiavdelningen på KTH. Nätverken leds av professor Magnus Svartengren, Karolinska institutet, och av med. dr Margareta Torgén vid Uppsala universitet

Det är mycket viktigt att det som kommer fram i forskningen också sprids och kan komma till praktisk nytta inom företagshälsovården. En hel del av det som pågår just nu finns samlat på olika webbsidor.

AFA satsar 30 miljoner på FHV-forskning
AFA Försäkring inleder en treårig satsning på forskning om hur kvaliteten i företagshälsovården kan förbättras. Åtta forskningsprojekt har beviljats stöd inom ramen för det nya programmet. Programmet omfattar 30 miljoner kronor och sträcker sig till 2016.
Läs mer

Läs mer om aktuell forskning inom området
fhv.nu -  Ett nätverk mellan de Arbets- och Miljömedicinska klinikerna
arbetsmiljöforskning.nu - Afa
fhvforskning.se - ett kompetenscenter skapat av KI, IVL och KTH
Karolinska Institutet - Forskningsprogrammet för företagshälsovård
Fhvmetodik.se - ett nätverk för evidensbaserade metoder inom företagshälsovården. Ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt mellan Göteborg och Lunds universitet med målet att samla och sprida kunskap om evidensbaserade metoder inom fysisk och psykisk ohälsa.
Aktuellt om Vetenskap & Hälsa - Populärvetenskapligt om medicinsk forskning i Skåne, Arbets- och Miljömedicin i Lund
Suntarbetsliv, parternas förening för ett preventivt arbete inom arbetsmiljö i kommun- och landstingssektorn.