Oroande och onödig utveckling av sjukfrånvaron

2017-05-15

Unionen
Det tar betydligt längre tid för personer som är sjukskrivna i psykiatriska diagnoser att komma tillbaka i arbete, jämfört med genomsnittet för alla diagnoser. Dessutom är det vanligare med återfall i ny sjukskrivning, bland personer som är sjukskrivna i psykiatriska diagnoser. Vi på Unionen är väl medvetna om problematiken: sjukfall i psykiatriska diagnoser har blivit fler och fler, och dessutom tenderar dessa sjukskrivningar bli väldigt långa. På senare tid har vi sett hur de långa sjukfallen ökar bland våra medlemmar. Vi försökerpåverka våra riksdagspolitiker att ta frågan om ohälsan i arbetslivet på allvar. Våra budskap till politiken är följande:

1. Stärk lagens trovärdighet! Unionen anser att lagstiftningen kring arbetsmiljöområdet är bra. Den stora utmaningen är att se till att lagstiftningen efterlevs. Ett sätt att stärka lagens trovärdighet är att ge Arbetsmiljöverket ökade resurser för inspektioner.
2. Fokus på förebyggande! Staten bör stimulera arbetsgivare till inköp av förebyggande åtgärder och expertstöd genom företagshälsovården. Denna typ av åtgärder har nämligen bäst effekt innan en sjukskrivning är ett faktum.
3. Företagshälsovård för fler! Regeringen behöver se över hur företagshälsovården kan finansieras, så att fler än idag får tillgång till företagshälsovård. Särskilt bland kvinnor och anställda vid mindre företag behöver fler få tillgång till företagshälsovård.

Läs mer