_self

Arbetsmedicinare - specialist inom företagshälsovård

Tilläggsspecialiteten Arbetsmedicin

Tillfälligt huvudmannaskap under 2017
Stiftelsen Arbetslivsforum fick tillsammans med Sveriges Företagshälsor fortsatt förtroende av regeringen att tillfälligt ta ansvar för huvudmannaskapet för den nya tilläggspecialiteten i arbetsmedicin även under 2017. Detta innebar att ytterligare ett fåtal läkare fick möjlighet att fullfölja utbildningen under 2017. Medel beviljades också för att fortsätta att utreda och ta fram förslag på strukturer som är nödvändiga för att möjliggöra ett effektivt genomförande av utbildningen i framtiden, såsom studierektorsstruktur, urvalskriterier till specialiteten mm. Arbetsmedicinprojektet (AM-projektet) har letts av Sveriges Företagshälsors vd Peter Munck, projektledare Marie Dahlgren samt företagsläkare och studierektor Stefan Gram som varit kopplad till projektet som expert och sakkunnig. En styrgrupp och en referensgrupp har också medvekat i projektet.

För allmänna frågor kring AM-projektet kontakta Stefan Gram, expert och sakkunnig samt studierektor i AM-projektet. E-post stefan.gram@foretagshalsor.se, telefon 0705-52 58 53.

2018 tar myndigheten för arbetsmiljökunskap över ansvaret för utbildningen
Den nya arbetsmiljömyndigheten inleder sin verksamhet den 1 juni 2018 och ska arbeta med frågor som rör företagshälsovård och med förutsättningarna för företagshälsovårdens kompetensförsörjning.
Myndigheten placeras i Gävle.  
Läs mer

Tilläggsspecialiteten Arbetsmedicin 
För läkare som vill specialisera sig inom företagshälsovård gäller tilläggsspecialiteten Arbetsmedicin. Specialiteten omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur faktorer i arbetsmiljön påverkar hälsotillståndet, funktions- och arbetsförmågan. Arbetsområdet innefattar hälsofrämjande arbete, prevention, utredning, behandling och uppföljning av arbetsrelaterade sjukdomar och skador, bedömning av arbetsförmåga samt arbetslivsinriktad rehabilitering. Specialiteten är inriktad på bedömning av samband mellan arbetsmiljö och hälsa och karaktäriseras av en integrering av medicinsk kunskap och kunskap om arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi och kemiska och fysikaliska risker i arbetsmiljön samt av en samordning av resurser och kunskaper från olika medicinska verksamhetsområden och andra samhällssektorer.

I likhet med annan specialistläkarutbildning är utbildningen målstyrd. Den omfattar 12 specialitetsspecifika delmål som ska uppfyllas och som spänner från arbetsmiljö, levnadsvanor, medicinska kontroller och riskbedömningar till rehabilitering, försäkringsmedicin och arbetsförmågebedömningar. Därför kan den också variera i tidslängd beroende på vilka kunskaper och färdigheter läkaren har vid påbörjad utbildning. AV:s föreskrift om medicinska kontroller kräver arbete inom FHV/AMM under handledning i 2 år, vilket samtidigt innebär en nedre tidsgräns för utbildningen.

Utbildningsstruktur
Utbildningen inom tilläggsspecialiteten Arbetsmedicin förutsätter en tidigare specialistkompetens inom en klinisk patientnära specialitet. Utbildningen innefattar tjänstgöring inom företagshälsovård samt på arbets- och miljömedicinsk klinik, kurser och teoretiska studier. Huvuddelen av den kliniska tjänstgöringen sker inom företagshälsovård. 

Socialstyrelsen har tillsammans med professionen utarbetat kursämnen. Kursämnena fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutvecklingen och utveckling av utbildningsinsatser under ST. Kursämnena finns publicerade på Socialstyrelsens webbplats

Läs mer om Företagsläkarföreningens kurser 2018 (som motsvarar en del målområden)  på Företagsläkarföreningens webbsida.

Handbok för ST Arbetsmedicin
Som stöd för ST-läkare, handledare, studierektorer och verksamhetschefer finns en av professionen utformad handbok, som konkret beskriver hur olika moment och aktiviteter kan genomföras. Handboken är ett levande dokument som regelbundet uppdateras. I handboken finns förslag på utbildningsaktiviteter för de olika delmålen. De flesta av dessa har relevans för flera delmål och kan utföras både på Företagshälsovårdsenhet (FHV) och på Arbets- och Miljömedicinsk klinik (AMM). Detta gäller även de egna teoretiska studierna och deltagandet i kurser.
Läs mer

Föreskrifter och allmänna råd 
De nya föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) samt anvisningar om hur man ansöker om bevis om specialistkompetens finns på Socialstyrelsens webbplats.  


Lediga tjänster
Eskilstuna kommun söker företagsläkare


Arbets- och miljömedicinska kliniker
Arbets- och miljömedicin, Göteborg
Arbets- och miljömedicin, Linköping
Arbets- och miljömedicin, Syd
Arbets- och miljömedicin, Stockholm
Arbets- och miljömedicin, Umeå
Arbets- och miljömedicin, Uppsala
Arbets- och miljömedicin, Örebro