_self

Arbetsmedicinare - specialist inom företagshälsovård

Tilläggsspecialiteten Arbetsmedicin

Tillfälligt huvudmannaskap även under 2017
Stiftelsen Arbetslivsforum, tillsammans med Sveriges Företagshälsor, har fått fortsatt förtroende av regeringen att tillfälligt ta ansvar för huvudmannaskapet för den nya tilläggspecialiteten i arbetsmedicin. Detta innebar en möjlighet för ytterligare ett fåtal läkare att fullfölja utbildningen även under 2017. Medel beviljades också för att utreda och ta fram förslag på strukturer som är nödvändiga för att möjliggöra ett effektivt genomförande av utbildningen i framtiden, såsom studierektorsstruktur, urvalskriterier till specialiteten mm. Arbetsmedicinprojektet (AM-projektet) leds av Sveriges Företagshälsors vd Peter Munck, projektledare Pernilla Nordkvist samt företagsläkare och studierektor Stefan Gram som är kopplad till projektet som expert och sakkunnig. En styrgrupp och en referensgrupp är kopplad till projektet.

Ansök om medverkan i projektet här
För allmänna frågor kring AM-projektet kontakta Stefan Gram, projektledare och studierektor i AM-projektet. E-post stefan.gram@foretagshalsor.se, telefon 0705-52 58 53.

Nuläge
För läkare som vill specialisera sig inom företagshälsovård gäller tilläggsspecialiteten Arbetsmedicin. Specialiteten omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur faktorer i arbetsmiljön påverkar hälsotillståndet, funktions- och arbetsförmågan. Arbetsområdet innefattar hälsofrämjande arbete, prevention, utredning, behandling och uppföljning av arbetsrelaterade sjukdomar och skador, bedömning av arbetsförmåga samt arbetslivsinriktad rehabilitering. Specialiteten är inriktad på bedömning av samband mellan arbetsmiljö och hälsa och karaktäriseras av en integrering av medicinsk kunskap och kunskap om arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi och kemiska och fysikaliska risker i arbetsmiljön samt av en samordning av resurser och kunskaper från olika medicinska verksamhetsområden och andra samhällssektorer.

I likhet med annan specialistläkarutbildning är utbildningen målstyrd. Den omfattar 12 specialitetsspecifika delmål som ska uppfyllas och som spänner från arbetsmiljö, levnadsvanor, medicinska kontroller och riskbedömningar till rehabilitering, försäkringsmedicin och arbetsförmågebedömningar. Därför kan den också variera i tidslängd beroende på vilka kunskaper och färdigheter läkaren har vid påbörjad utbildning. AV:s föreskrift om medicinska kontroller kräver arbete inom FHV/AMM under handledning i 2 år, vilket samtidigt innebär en nedre tidsgräns för utbildningen.

Utbildningsstruktur
Utbildningen inom tilläggsspecialiteten Arbetsmedicin förutsätter en tidigare specialistkompetens inom en klinisk patientnära specialitet. Utbildningen innefattar tjänstgöring inom företagshälsovård samt på arbets-och miljömedicinsk klinik, kurser och teoretiska studier. Huvuddelen av den kliniska tjänstgöringen sker inom företagshälsovård. 

För läkare som har en grundspecialitet och som avser att arbeta inom företagshälsovården innefattar utbildningen
Tjänstgöring heltid inom företagshälsovård under handledning                            totalt 2 år
- Därav tjänstgöring på arbets-och miljömedicinsk klinik                                      upp till 6 mån
Kurser och teoretiska studier (liknar det som fanns i den ”gamla” utbildningen)     7-9 st

Socialstyrelsen har tillsammans med professionen utarbetat kursämnen. Kursämnena fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutvecklingen och utveckling av utbildningsinsatser under ST. Kursämnena finns publicerade på Socialstyrelsens webbplats

Läs mer om Företagsläkarföreningens kurser 2017 (som motsvarar en del målområden)  på Företagsläkarföreningens webbsida.

Föreskrifter, allmänna råd och målbeskrivningar
De nya föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) samt anvisningar om hur man ansöker om bevis om specialistkompetens finns på Socialstyrelsens webbplats. De nya målbeskrivningarna för ST i Arbetsmedicin trädde i kraft den 1 maj 2015. Målbeskrivningarna (med delmål A, B och C) är också beställningsbara och nedladdningsbara på Socialstyrelsens webbplats. 

Arbets- och miljömedicinska kliniker
Arbets- och miljömedicin, Göteborg
Arbets- och miljömedicin, Linköping
Arbets- och miljömedicin, Lund
Arbets- och miljömedicin, Stockholm
Arbets- och miljömedicin, Sundsvall
Arbets- och miljömedicin, Umeå
Arbets- och miljömedicin, Uppsala
Arbets- och miljömedicin, Örebro