Riktlinjer för företagshälsan

Företagshälsans riktlinjegrupp . Ett samarbete mellan Sveriges Företagshälsor, Karolinska Institutet och Sveriges Företagsläkarförening.
 

Vad kostar den psykiska ohälsan för arbetsgivaren?

Psykisk ohälsa är numera den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige och står för drygt 40 procent av sjukfrånvarokostnaderna. Den totala kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige beräknades år 2012 uppgå till 184 miljarder kronor (det motsvarar ca 36 000 kronor per person i arbetsför ålder).
Med hjälp av det Arbetshälsoekonomiska analysverktyget får arbetsgivaren och företagshälsan vägledning och en praktisk guide för hur man kan beräkna kostnaderna för psykisk ohälsa i organisationen och se den ekonomiska effekten av att arbeta enligt de tidigare framtagna riktlinjerna för Psykisk ohälsa. Läs mer


 


 

Riktlinjer för exponeringsmätning av hörseskadligt buller  
Riktlinjerna ger en praktisk vägledning – utifrån bästa tillgängliga kunskap – för att bestämma arbetstagarnas exponering för hörselskadligt buller enligt föreskrifterna AFS 2005:16. Beroende på exponeringen kan det sedan bli aktuellt att vidta åtgärder enligt föreskrifterna. Exempel på åtgärder finns bland annat i föreskrifternas allmänna råd. Riktlinjerna är huvudsakligen utformade för företagshälsan, men är även tänkta att användas som ett kunskapsunderlag för arbetsgivare och arbetsmiljöingenjörer som ska införa kvalitetssäkrade metoder för mätning av bullerexponering på arbetsplatsen.
Läs mer


 

Riktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen
Riktlinjerna företagshälsan och dess uppdragsgivare ett underlag som presenterar kvalitetssäkrade metoder när det gäller att tidigt förebygga, identifiera och åtgärda alkoholproblem bland medarbetare. Målet är att riktlinjerna ska vara lätta att förstå och enkla att använda i samarbetet mellan företagshälsan och arbetsplatsen. Riktlinjerna har även ett särskilt fokus på implementering, det vill säga hur metoderna och arbetssätten bör införas och tillämpas i den dagliga verksamheten.
Informationsblad till arbetsgivare
Läs mer


 

Riktlinjer för Psykisk ohälsa på arbetsplatsen
Riktlinjerna ger företagshälsan ett forskningsbaserat underlag för att utreda och åtgärda psykisk ohälsa på arbetsplatsen. De ska vara lätta att använda samt ta tillvara företagshälsornas flerprofessionella kompetens inom arbetshälsa och nära koppling till arbetsplatsen. Riktlinjerna är baserade på nationella och internationella kunskapsöversikter, originalartiklar och publicerade internationella riktlinjer om psykisk ohälsa på arbetsplatsen.
Informationsblad till arbetsgivare
Läs mer

 

 

Tilläggsmaterial
AHA-enkäten 
Delar av det diagnostiska instrumentet LUQSUS-K-paketet, rekommenderas i riktlinjen. Nu har även delen LUCIE testats vetenskapligt och ingår därmed som ett av de rekommenderade alternativen för att bedöma utmattning och orsaker till detta. Instrumentet är utarbetat och prövat för klinisk undersökning på individnivå. http://fhvmetodik.se/metod/luqsus/


 

Riktlinjer för Hälsoundersökningar via arbetsplatsen
Aktuell forskning visar att hälsoundersökningar via arbetsplatsen bör kombineras med insatser för hälsosamma levnadsvanor för att ge effekt. Syftet med dessa riktlinjer är att ge vägledning för genomförandet av kartläggningar, efterföljande insatser och utvärderingar på individ-, grupp-, och arbetsplats-/organisationsnivå för att skapa goda levnadsvanor bland de anställda. Riktlinjerna ger också stöd i hur detta kan implementeras i företagshälsans verksamheter.
Informationsblad till arbetsgivare
Läs mer


 

Riktlinjer för Ländryggsbesvär
Riktlinjerna ger företagshälsan ett forskningsbaserat underlag för att utreda och åtgärda ländryggsbesvär. De ska vara lätta att använda samt ta tillvara företagshälsornas flerprofessionella kompetens inom arbetshälsa och nära koppling till arbetsplatsen. Riktlinjer vid ländryggbesvär baseras framförallt på systematiska genomgångar av evidensläget och publicerade guidelines från Sverige och internationellt.
Informationsblad till arbetsgivare
Läs mer

Riktlinjerna går att beställa i tryckt format för 75 kr/st + moms och porto via Karolinska Institutet, info@fhvforskning.se


Varför en riktlinje och en riktlinjegrupp?
När en metod efter många års forskning, bedöms som effektiv och lämplig så förväntar man sig kanske att metoden skulle börja användas relativt omgående. Men så är sällan fallet. I detta läge befinner sig metoden snarast bara i början av en lång process på väg mot rutinmässig användning. Att snabba på processen från färdiga forskningsresultat till praktisk användning av nya metoder är en angelägen uppgift.
Professor Irené Jensen och hennes forskarteam har tillsammans med Sveriges Företagshälsor därför bildat en gruppering som har arbetat med att ta fram riktlinjer för implementering av evidensbaserade metoder inom företagshälsovården.I gruppen har representanter från flertalet professioner på olika företagshälsor, Sveriges Företagshälsor samt forskare från Enheten för interventions- och implementeringsforskning vid Karolinska Institutet ingått. Riktlinjearbetet har letts av professor Irene Jensen och ingår som en part i Kompetenscentret för företagshälsovård.

Syfte med gruppens arbete har varit
- att ta fram riktlinjer som kan användas av FHV
- att belysa förutsättningar för tillämpning av nya vetenskapligt prövade metoder för FHV - vad som krävs för att metoder kan användas både på organisations- och praktikernivå.
- att arbeta nationellt med metoder som kommer från forskningen och som bedöms intressanta för FHV och arbetsgivare samt att upprätta implementeringsunderlag för dessa.
- att ta fram underlag som stärker och möjliggör implementering av nya vetenskapligt kvalitetssäkrade metoder inom FHV.
- att ta fram riktlinjer som kan vara ett stöd för arbetsgivare och fackliga representanter vid upphandling av företagshälsovård samt i det interna arbetsmiljöarbetet.


Läs mer
Artikel om Tretton skarpa förslag till förbättringar för flygplanslastare
Svend Erik Mathiassen
Tuffa arbetsställningar, trötthet och brist på inflytande. Studien om flygplanslastarnas arbetsmiljö är unik. Det är den första verkligt grundliga genomgången – även internationellt sett. Slutrapporten listar 13 användbara åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.