_self

Associerad samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor

Företag och organisationer som är närstående branschens medlemmar erbjuds ett associerat partnerskap i Sveriges Företagshälsor.

Som associerad samarbetspartner till i Sveriges Företagshälsor ökar möjligheten att vara uppdaterad på det som händer och sker i företagshälsovårdsbranschen. Även möjligheten att träffa och kommunicera med befintliga och presumtiva samarbetspartners/kunder ökar speciellt när olika gemensamma medlemsarrangemang genomförs. Den associerade samarbetspartnernas produkter/tjänster stärks också mot Sveriges Företagshälsors föreningsmedlemmar via webbsidan och nyhetsbrevet. Den associerade samarbetspartnern får i princip tillgång till samma information som föreningens ordinarie medlemmar.

Genom forskning, konsultverksamhet och andra affärsmässiga förbindelser med medlemsföretag som innebär att producera eller marknadsföra produkter eller tjänster till våra medlemmar kan en närstående relation till branschen uttryckas. Verksamheten får inte bedriva konkurerande verksamhet till våra medlemmar.

Det associerade partnerskapet innebär en fördelaktig affärsmässig exponering mot företagshälsovårdsbranschen och öppnar upp för en kontinuerlig dialog med branschföreträdare.

Avgiften för ett associerat partnerskap är omsättningsbaserad i tre klasser:

  • Upp till 50 miljoner 10 % av basbeloppet.
  • 50-100 miljoner 20% av basbeloppet
  • 100 miljoner och över 30% av basbeloppet

Avgiften är en avdragsgill serviceavgift.

Det associerade partnerskapet regleras i ett avtal underskrivet av båda parter. 

Ansökan