_self

Bli medlem i Sveriges Företagshälsor

Sveriges Företagshälsor är företagshälsovårdens branschorganisation i Sverige  

Som branschföreningen har vi två tydliga uppdrag:
- Att verka för att branschen, på flera nivåer i samhället, ses som den ledande kunskapsbäraren och är en värdeskapande partner i frågor kring hållbar arbetsmiljö och hälsa.
- Att verka för att värdefull medlemsnytta skapas genom arbete med kompetensförsörjning, forskning, omvärldsbevakning mm.

Ordet "Företagshälsovård" inte är namnskyddat, den som så önskar kan registrera företagshälsovård som verksamhetsområde utan att behöva redogöra för innebörden av det. Det finns ingen myndighet som ger tillstånd till att bedriva företagshälsovård eller som bevakar verksamheten. Har verksamheten legitimerad personal bedriver man hälso- och sjukvård per definition och omfattas av en starkt reglerad lagstiftning. Därför är det viktigt att de som bedriver företagshälsovårdsverksamhet, inom ramen för det som står i Arbetsmiljölagen och det som menas med god företagshälsovård (i enlighet med lagtexten), håller ihop och tillsammans verkar för att branschen är reglerad och kvalitetssäkrad. Detta för att vi ska kunna uppfylla de förväntningar som omvärlden har på oss, såväl när det gäller anställda i de företag och organisationer som kommer i kontakt med företagshälsan, arbetsgivare/uppdragsgivare som upphandlar företagshälsovård och samhället i övrigt såsom politiker, arbetsmarknadens parter, myndigheter och övrig hälso- och sjukvård. Det ger också branschen en möjlighet att vara stabil och växa och ta den rättmätiga platsen inom området arbetsmiljö och hälsa som vi är experter på. Tillsammans blir vi starka. 

Genom ett medlemskap i branschorganisationen stärker du både din verksamhet och företagshälsovården som bransch på såväl marknaden som i samhället i stort 

Föreningen är en ideell och obunden organisation som bildades 1985 för att tillvarata företagshälsovårdens intressen. Som en samlad organisation företräder vi medlemsföretagen i kontakt med politiker, myndigheter, näringsliv och andra beslutsfattare. Vi är en remissinstans för branschfrågor och bedriver opinionsbildning kring hälsa och arbetsliv. Vi verkar också för god utbildning och hög kompetens inom området och stödjer branschens kvalitetsutveckling. Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter ett hälsosamt, säkert och stimulerande arbetsliv för alla som arbetar.

Ett medlemskap i Sveriges Företagshälsor innebär att man stödjer det gemensamma utvecklingsarbetet för branschen. Medlemskapet är även rent affärsmässigt fördelaktigt.
Som medlem branschorganisationen får du bland annat:

 • Möjlighet att påverka din verksamhets och hela branschens utveckling.
 • Stöd och hjälp i branschfrågor.
 • Tillgång till exklusivt framtaget material såsom ledningssystem, guider för moms, journalhantering, juridiska mallar och dokument kring GDPR etc.
 • Centralt anordnade utbildningar och seminarier till reducerat pris samt ibland endast öppna för medlemmar. 
 • Kontinuerlig aktuell omvärldsbevakning och branschinformation via nyhetsbrev samt exklusiva medlemsbrev till verksamhetschefer.
 • Förmånlig företagsförsäkring. 

Auktoriserat medlemskap
Som medlem finns det även möjlighet att söka ett auktoriserat medlemskap som en ytterligare form av kvalitetssäkring för branschen. Läs mer här


Medlemskriterier
För att vara medlem i Sveriges Företagshälsor ska företaget / enheten  bedriva företagshälsovårdsverksamhet enligt den definition som gäller. 
Läs mer om vilka krav som gäller för medlemskap och vilka underlag som behöver bifogas ansökan.

Medlemsavgift
Årsavgiften för medlemskap i branschorganisationen består av två delar:

 1. Medlemsavgift
  1000 kr i årsavgift
 2. Serviceavgift
  En omsättningsbaserad årsavgift på minst 10.000 kronor och max. 580.000 kronor, enligt följande:
 • 1,4 ‰ (promille) av omsättningen upp till 100 mkr, (dock minst 10.000 kr) och
 • 1,15 ‰ (promille) av omsättningen mellan 100 – 220 mkr samt
 • 0,65 ‰ (promille) av omsättningen över 220 mkr. (dock max avgift 580.000 kr).

Moms tillkommer för serviceavgiften.

Avgifterna beslutades på årsmötet 2018.

Ansök om medlemskap

Föreningen Sveriges Företagshälsors Stadgar

Välkommen att kontakta oss på Sveriges Företagshälsor för mer information
Telefon: 08–762 67 46
info@foretagshalsor.se