_self

Auktoriserat medlemskap

Sveriges Företagshälsor har infört ett auktoriserat medlemskap som  en ytterligare form av kvalitetssäkring för branschen.

Genom en tydlig kompetens och kvalitetsklassificering av branschen kan medlemmar i Sveriges Företagshälsor ansöka om ett auktoriserat medlemskap i enlighet med §3 i föreningens stadgar. Syftet med auktorisationen är att säkerställa kvalitativa och värdeskapande leveranser till branschens kunder.

 Innehåll i det auktoriserade medlemskapet
- Kompetenskrav inkluderande företagshälsovårdskunskap
- Krav på samlad kompetens
- Krav på fortbildning (kompetensutvecklingsplan)
- Krav på certifiering inom Systematiskt arbetsmiljöarbete / ledningssystem för kvalitet
- Krav på att följa rekommenderade riktlinjer och metoder inom de områden som sådana finns (Evidensbaserade metoder, EBM)
- Krav på årlig rapportering av vissa indikatorer och möjligt deltagande i Sveriges Företagshälsors utvecklingsforum (Branschstatistik, hälsostatistik/arbetsmiljöindikatorer mm)

Fullständiga krav för ett auktoriserat medlemskap i Sveriges Företagshälsor

Frågor och svar om auktorisationen


Ansökan om auktoriserat medlemskap
Ansökan om förnyat auktoriserat medlemskap 2020


- Auktorisationen sker mot juridisk person och utfärdas kalenderårsvis.
- Beslut fattas av en Auktorisationsnämnd utsedd av styrelsen
- En referensgrupp bestående av representanter från arbetsmarknadens parter samt Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket är kopplad till arbetet.
- Villkoren för auktorisationen är fastställda av årsmötet 2014, som gett styrelsen uppdrag att utfärda närmare anvisningar.

Årsavgifter för ett auktoriserat medlemskap  
Beslutade på årsmötet 2018
Lägsta avgift:  8 tkr
Högsta avgift:  200 tkr
Avgiften är baserad på verksamhetens omsättning.

Under 50 mkr 8 tkr
Under 100 mkr 40 tkr
Under 150 mkr 100 tkr
Under 200 mkr 150 tkr
Över 200 mkr 200 tkr

Så här går det till att ansöka om ett auktoriserat medlemskap
1. Fyll i samtliga begärda uppgifter.
2. Scanna och bifoga alltid;
• Underlag som styrker medarbetarnas/konsulternas utbildning (som är av betydelse för ansökans godkännande) för samtliga sex kompetenser. Observera att för kompetensområdet medicin ska både läkare och sjuksköterska finnas.
• Anställningsavtal/konsultavtal, minst tre personer med olika yrkeskompetenser ska vara anställda.
• Underlag som styrker att minst tre personer har genomgått FHV-utbildning på minst 15 hp.
• Underlag som styrker att kompetens som är kontrakterad medverkar i det samlade arbetet på Hälsan.
• Certifikat enlig angivet kravdokument, utfärdat av ett av Swedac ackrediterat certifieringsföretag (alt. eget redovisat systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, om tredjepartscertifiering ej kan uppfyllas vid ansökningstillfället. Undantagsregel gäller i två år)
3. Godkänd auktorisation meddelas senast inom tre veckor från det att komplett ansökan kommit Sveriges Företagshälsor tillhanda.
4. Fakturering sker baserat på Hälsans omsättning (min 8000 kr - max 200.000 kr).
5. När fakturan är betald är auktorisationen klar och gäller i ett kalenderår. Hälsan erhåller en logga och ett certifikat att använda i sitt marknadsföringsarbete. Sveriges Företagshälsor anger att Hälsan är auktoriserad på www.foretagshalsor.se. 
6. ca 2 månader innan auktorisationen löper ut skickas en uppmaning om förnyelse av auktorisationen för nästkommande år. Eventuella avikelser från det underlag som tidigare auktorisationsbeslut grundar sig på ska skickas in.
7. Godkänd auktorisation för ytterligare ett kalenderår meddelas senast inom tre veckor från det att komplett ansökan om förnyelse av auktorisationen kommit Sveriges Företagshälsor tillhanda.
8. Årlig auktorisationsavgift faktureras. När fakturan är betald utfärdas ett nytt certifikat.