_self

Branschfakta

Det finns ingen heltäckande och löpande statistik över svensk företagshälsovård, dess omfattning, utbredning, antal anställda och omsättning med mera. Det går ändå att få fram en ganska bra bild av hur branschen ser ut med hjälp av siffror från olika håll.

Sveriges Företagshälsor genomför olika typer av enkätundersökningar bland sina medlemsföretag för att skapa sig en bild och ett underlag över branschens verksamhet. Våren 2018 ställdes ett antal frågor till medlemmarna som bland annat rörde branschens kompetensbehov, se samanställning här. Regelbundna arbetsmiljöundersökningar görs också av Statistiska Centralbyrån. Även en del yrkesföreningar genomför undersökningar riktade till sina medlemmar.


Samverkande specialister inom arbetsmiljö & hälsa, frisk- och sjukvård samt rehabilitering
 

Ca 4 000 personer är anställda inom företagshälsovårdsbranschen samt ytterligare ett stort antal arbetar som underleverantörer och konsulter. Den största yrkesgruppen är företagssköterskor som nästan utgör en tredjedel av branschens alla verksamma. Därefter kommer beteendevetare, läkare och ergonomer, arbetsmiljöingenjörer och hälsovetare samt gruppen administratörer och övriga.Tillsammans verkar specialisterna för en hälsosam, hälsofrämjande och säker arbetsmiljö.

Företagshälsovården verkar på en öppen marknad och är inte offentligt finansierad  

Över 80  procent av företagshälsorna drivs som enskilda bolag medan resterande procent är "inbyggda" och ingår i kundföretagets verksamhet. Ungefär hälften av dessa ägs av Landsting och Kommuner och hälften ägs av det privata näringslivet. Organisationsformerna kan också variera i allt från aktiebolag till ekonomiska föreningar.

En miljon människor har tillgång till riktigt bra företagshälsovård
 

Sen flera år tillbaka ligger branschens omsättningen på cirka fyra miljarder kronor (jmf Finland över 11 mdr) vilket motsvarar en av arbetsgivaren genomsnittlig investering på ca 1300 kr per anställd i former av tjänster från företagshälsovården. Möjligheten för anställda att få tillgång till företagshälsovård varierar stort mellan olika branscher och storleken på företag. I den statliga och kommunala sektorn samt i storföretag har de flesta anställda tillgång till företagshälsovård. Av Sveriges omkring 4,7 miljoner sysselsatta erbjuds ungefär 3,1 miljoner (cirka 65 procent)  företagshälsovård via sin arbetsgivare. Tyvärr har endast ca en miljon människor av dessa tillgång till riktigt bra företagshälsovård som kan göra skillnad både för individ och organisation, ytterligare en miljon har en ordinär tillgång på tjänster medan en miljon endast har företagshälsovård "på pappret". Dessvärre är det till exempel bara en procent av arbetsgivarna som erbjuder sin personal tjänsten sjuk- och friskanmälan via sin Företagshälsa, vilket är en tjänst som på ett effektivt sätt kan hjälpa arbetsgivaren att fånga in tidiga signaler på ohälsa.
Men mest bekymmersamt är att närmare 1,4 miljoner anställda är helt utan företagshälsovård i dag, cirka hälften av dessa arbetar i företag med mindre än 50 anställda.