_self

GDPR

Dataskyddsförordningen - General Data Protection Regulation, GDPR 

EU:s dataskyddsförordning, GDPR  
Gäller som lag i Sverige och innehåller bestämmelser som är viktiga att ha i åtanke för alla organisationer och företag som hanterar personuppgifter. GDPR ställer helt nya krav på organisationen jämfört med tidigare.   

Det är mycket att tänka på för dig som verksamhetschef.
Du behöver...

- Säkerställa att det finns en medvetenhet i hela organisation om den nya dataskyddsförordningen
- Se över hur ni hanterar samtliga personuppgifter idag
- Göra en inventering av den information som lämnas till de personer ni har registrerade idag
- Kartlägga era rutiner för att säkerställa att de registrerade personernas rättigheter uppfylls
- Se till så ni har en laglig grund för all behandling av personuppgifter
- Säkerställa att inhämtning av samtycke till hantering av personuppgifter möter de nya lagkraven
- Se över rutinerna för personuppgiftsincidenter
- Se över om era IT-system har ett inbyggt skydd för personuppgifter
- Utse en ansvarig för dataskyddsfrågor i er organisationen
Läs mer 


Frågor och svar om GDPR

- Ur vilket perspektiv är GDPR skriven - (kund/medborgare ej patient)?
Vårdgivare har traditionellt sett stor erfarenhet av integritetslagstiftning ur ett patientperspektiv genom patientdatalagen som styrt delar av verksamheten. Förordningen är en integritetslagstiftning med ett vidare tillämpningsområde än patientdatalagen då den tar avstamp även i ett kundperspektiv. Detta leder till att frågor som normalt inte setts som integritetsfrågor som inpassering, utskick, överlämnande av allmän information och annat kommer att omfattas av den nya lagstiftningen.

- Varför är det viktigt att utbilda personalen?
GDPR-dataskyddsförordningen kräver att alla företag och organisationer arbetar systematiskt med att skapa en medvetenhet om lagstiftningen i den egna organisationen. Vidare underlättar det för organisationen att införa nya arbetssätt och policys på området om man kompetensutvecklat personalen så att man säkerställt en hög medvetenhet hos de anställda.

- Varför är det viktigt att ha koll på att alla är utbildade?
Då GDPR-dataskyddsförordningen kräver att företag och organisationer kan påvisa sitt systematiska arbete med att skapa medvenhet inom den egna organisationen om den nya lagstiftningen är det viktigt att man som chef i dokumenterad form säkerställer att alla anställda har kunskap på området.

- Vad är fördelen för mig som chef att det görs?
Om man som chef möter utmaningen med nya GDPR-dataskyddsförordningen har man stora fördelar som till exempel att implementeringen av nya arbetssätt blir enklare, man kan påvisa att man uppfyller det lagstadgade kravet på det systematiska arbetet med den nya lagstiftningen, den positiva kundupplevelsen av att man har kunskap på området stärker företagets varumärke samt att man inte riskerar stora sanktionsavgifter.

Förändringar för hälso- och sjukvården genom EU: s dataskyddsförordning GDPR. SKR