_self

Medicinsk service

Förordning (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service
Med medicinsk service menas undersökningar och analyser inom laboratoriemedicin, radiologi samt klinisk fysiologi som ingår som ett led i bedömningen av en anställds arbetsförmåga. 
De flesta företagshälsovårdsföretag köper dessa tjänster av offentliga eller privata vårdgivare

Medicinsk service 2018
För 2018 finns det 55 miljoner kronor avsatta i försäkringskassans regleringsbrev för medicinsk service, som tidigare år, och bidraget betalas ut i efterskott under första kvartalet 2019 enligt förordningen (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service. För varje ansökan som inkommer under året kommer Försäkringskassan att skicka ut ett förhandsbesked om att pengar för den ansökta perioden betalas ut under första kvartalet 2019.

De som kan söka bidrag ska vara företagshälsovårdsföretag (-enheter) som uppfyller samma krav som ställs i förordningen om arbetsplatsnära stöd. Bidrag lämnas för ett kalenderår med högst ett belopp som motsvarar antalet anslutna anställda till anordnaren multiplicerat med ett belopp om 100 kronor. Kostnader för medicinsk service i samband med allmän hälsokontroll ersätts inte.

Information för dig inom företags­hälsovården om Medicinsk Service och Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.