_self

Medicinsk service

Förordning (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service
Med medicinsk service menas undersökningar och analyser inom laboratoriemedicin, radiologi samt klinisk fysiologi som ingår som ett led i bedömningen av en anställds arbetsförmåga. 
De flesta företagshälsovårdsföretag köper dessa tjänster av offentliga eller privata vårdgivare

OBS! Medlen för medicinsk service börjar ta slut för 2019, det finns 8 miljoner kronor kvar och Försäkringskassan meddelar att det just nu kommer in mycket ansökningar. Detta innebär dessvärre att pengarna sannolikt inte kommer att räcka till alla som söker. Försäkringskassan uppdaterar varje månad hur mycket pengar som finns kvar.    

Medicinsk service 2019
För 2019 finns det 55 miljoner kronor avsatta i försäkringskassans regleringsbrev för medicinsk service, som tidigare år, och bidraget betalas ut i efterskott under första kvartalet 2020 enligt förordningen (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service. För varje ansökan som inkommer under året kommer Försäkringskassan att skicka ut ett förhandsbesked om att pengar för den ansökta perioden betalas ut under första kvartalet 2020.

De som kan söka bidrag ska vara företagshälsovårdsföretag (-enheter) som uppfyller samma krav som ställs i förordningen om arbetsplatsnära stöd. Bidrag lämnas för ett kalenderår med högst ett belopp som motsvarar antalet anslutna anställda till anordnaren multiplicerat med ett belopp om 100 kronor. Kostnader för medicinsk service i samband med allmän hälsokontroll ersätts inte.

Information för dig inom företags­hälsovården om Medicinsk Service och Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.  

I fokus

Nu måste alla arbetsgivare göra en plan för återgång i arbete om de har medarbetare som väntas vara borta från arbete mer än 60 dagar på grund av sjukdom. Planen ska vara arbetsgivarens stöd i rehabiliteringsarbetet och ska göras senast 30 dagar från första sjukdagen. Alla arbetsgivare berörs av regeländringen, undantag är om det är uppenbart att medarbetarens hälsotillstånd gör det omöjligt att komma tillbaka till arbete. Arbetsgivaren kan ansöka om Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för att få stöd från företagshälsan i rehabiliteringsarbetet med planering, genomförande och uppföljning av insatser. Läs mer