_self

Momsfrågor

Hantering av momsfrågor inom företagshälsovården

Generellt kan sägas att företagshälsovård är per definition en momspliktig tjänst till skillnad från den allmänna sjukvården som är skattefinansierad och därmed oftast är undantagen från moms.

Hur moms ska hanteras för olika tjänster inom företagshälsovården är ofta föremål för diskussion och tolkningar. Det är lätt att göra olika tolkningar för enskilda företag och även Skatteverket kan ha svårt att göra likvärdiga tolkningar. Detta har bidragit till problem för enskilda företag i såväl relationen till Skatteverket som till kundföretag.

Mot bakgrund av detta har Sveriges Företagshälsor tagit fram en Momsguide och en Handledning för våra medlemmar. Överläggningar har skett med företrädare för Skatteverkets Juridiska avdelning. Skatteverket har dock ingen möjlighet att binda sig för denna Momsguide eller att ge några förhandsbesked. Vi har beaktat Skatteverkets synpunkter vid framtagningen av guiden.

Det har inte varit möjligt att beakta alla enskilda tjänster och i de enskilda fallen kvarstår naturligtvis möjligheter att göra olika tolkningar för såväl företag som skattekontor. Vår förhoppning är dock att momsguiden ska bidra till att underlätta hanteringen av moms inom branschen för såväl enskilda företag som för Skatteverket.

Förmån av hälso- och sjukvård
Förmån av icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård som arbetsgivaren har betalat för sina anställda har tidigare varit en skattefri förmån för den anställde. Skattefriheten har slopats och den som får fri hälso- och sjukvård ska i princip beskattas för förmånen enligt vanliga regler. Såväl offentligt som icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård är en skattepliktig förmån.
Läs mer här 
Men vissa undantag finns, läs mer om skattefri och icke skattefri hälsoundersökning.

Momsguide, inkomstskatt och handledning
Sveriges Företagshälsors medlemmar kan rekvirera Momsguiden och Handledningen, den är uppdaterad med en kolumn kring inkomstskatt som gäller från 1 juli 2018. Beställ här