_self

Patientjournaler

En betydande del av företagshälsans samlade dokumentation utgörs av patientjournaler, bestående av olika journalhandlingar med anteckningar framställda med skilda tekniker.
IT-utvecklingen har möjliggjort elektroniska åtkomster och ändrade förutsättningar för informationshantering till gagn för patientsäkerheten. Samtidigt har riskerna för integritetsintrång ökat. En patientjournal består av handlingar med uppgifter om en patient, som enligt lagstiftningens krav ska dokumenteras och ha bedömts som nödvändiga för att bidra till en god och säker vård av patienten. Av lagtexten framgår inte närmare vad slags handlingar det kan vara fråga om men Socialstyrelsen har förklarat i en tidigare författning att ”som journalhandling räknas allt material som innehåller information om vården exempelvis laboratorieuppgifter, remisser, remissvar, röntgenbilder m.m". Det vill säga handlingar som består av nödvändiga anteckningar för patientsäkerheten.

Sveriges Företagshälsor har uppdaterat skriften för hantering av patientjournaler inom företagshälsan per den 2019-04-01
Guiden redovisar gällande rätt och visar på specifika frågor relaterade till hantering av patientjournaler just inom företagshälsovården.

Huvudområden som redovisas i skriften är;
• Grundläggande om patientjournaler samt förvaring, arkivering och gallring
• Grundläggande om sekretess och tystnadsplikt
• Utlämnande och överlåtelse av journalhandlingar 

Medlemmar i branschföreningen kan kostnadsfritt rekvirera journalhanteringsguiden här