_self

Remisser

Sveriges Företagshälsor är en ideell och obunden organisation med uppgift att tillvarata företagshälsovårdens intressen. Som en samlad organisation företräder vi medlemsföretagen i kontakt med politiker, myndigheter, näringsliv och andra beslutsfattare. Vi bedriver opinionsbildning kring hälsa och arbetsliv. Vi stödjer branschens kvalitetsutveckling och verkar för god utbildning och hög kompetens inom området. 

Vi är också en viktig remissinstans för branschfrågor. Varje år skickar Regeringskansliet ut många betänkanden och andra förslag på remiss. Syftet med att skicka utredningsförslag på remiss är främst att regeringen vill ha belyst vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs. Regeringskansliet kan också skicka ett betänkande för kännedom. Även myndigheter och andra organisationer kan vilja ha yttranden på förslag som planeras att genomföras. Ibland är frågorna av marginell betydelse för vårt verksamhetsområde men i andra fall är de högst aktuella för vår bransch.

Som branschorganisation får vi en inbjudan att lämna synpunkter men har ingen skyldighet att svara. För oss som bransch är detta dock ett viktigt tillfälle att synas i samhällsdebatten så vi tar alltid tacksamt emot synpunkter på remisserna från våra medlemmar för att sammanställa ett branschgemensamt svar.

Tänk på att
• Det ska vara lätt att sammanfatta synpunkterna.
• Det ska vara lätt att hitta synpunkterna på olika delar av betänkandet.
• Det ska vara lätt att hitta ställningstagandena och skälen för dessa.
• Språket ska vara klart och lättbegripligt.

Aktuella remisser
 

För närvarande finns inga pågående remissförfrågningar. 


Avslutade remisser

Samspel för hälsa - Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring
I ett kapitel diskuteras företagshälsovårdens tänkbara roll.
Remissvar från Sveriges Företagshälsor

Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem Ds 2019:2

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om arbetsanpassning

Ändring i Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2014:1)
om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete

Förslag till föreskrifter om riktade hälsoundersökningar 
(ersätter AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet)

Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården
Remissvar från Sveriges Företagshälsor

Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28)
Remissvar från Sveriges Företagshälsor

Promemoria Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)
R
emissvar från Sveriges Företagshälsor

Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna (Ds 2016:8)
Remissvar från Sveriges Företagshälsor