_self

Coronaviruset (covid-19)

Med anledning av utbrottet av Coronaviruset rekommenderar vi våra medlemmar och övriga arbetsgivare att följa utvecklingen och hålla sig informerade och uppdaterade.

Informationen uppdaterad 20200325.  

Sveriges företagshälsors medlemmar arbetar hårt för att stötta arbetsgivare och deras anställda i den situation som nu råder. I nuläget är det ett starkt fokus på rådgivning och olika typer av stödinsatser. Insatserna som görs är allt ifrån riskbedömningar vid hemarbete eller vid hög arbetsbelastning, stödsamtal till chefer och medarbetare etc.

En sak är viktig och det är att individer utan luftvägssymtom är välkomna till företagshälsan på besök som vanligt, och våra medlemmar har goda möjligheter att leverera flera av våra tjänster digitalt eller via telefon i det fall behov finnes.

I den situation som råder finns det ett behov av att förhålla sig lika till olika, för branschen, unika problemställningar. Detta till skydd både för företagshälsans egen personal och för anställda och chefer som hälsan är i kontakt med.
Därför har Sveriges företagshälsor, tillsammans med branschens chefsläkarkollegium, utfärdat ett antal olika rekommendationer eller förtydliganden som rör situationer som speciellt behöver beaktas i samband med spridningen av coronaviruset (covid-19).

Sveriges Företagshälsor rekommenderar, på inrådan av branschens chefsläkare och i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv och 1177s inrådan, att personer med symptom, som behöver sjukvårdsrådgivning, kontaktar 1177. Allmänna frågor om coronaviruset (covid-19) hänvisas till det nationella informationsnumret 113 13.

Mer information om viruset och dess spridning hittas lättast på följande sidor:
Krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten

Sveriges företagshälsors rekommendationer med anledningen av spridningen av coronaviruset (covid-19)

Förtydligande avseende provtagning för analys av coronasmitta
I dagsläget saknar företagshälsorna generellt förutsättningar för säker provtagning, såsom validerat provtagningsmaterial och godkänd personlig skyddsutrustning, då detta har behövt förbehållas sjukvården. Då det fortfarande råder brist på provtagningsmaterial och skyddsutrustning prioriteras användning av detta för de svårast sjuka patienterna på våra sjukhus (enligt Folkhälsomyndighetens provtagningsindikation 1A). När Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsenheter anser att materiella resurser finns för att även prioritera individer enligt provtagningsindikation grupp 1B (personal i sjukvård och äldreomsorg), och om detta då inte kan tillgodoses personalmässigt inom sjukvården, är företagshälsorna beredda att, givet rätt förutsättningar, vara behjälpliga med det.

Förtydligande avseende utförandet av spirometri i samband med lagstadgade och frivilliga medicinska kontroller*
Under förutsättning att som ska genomgå undersökningen är fullt frisk** vid provtillfället, att basala hygienrutiner iakttas och att undersökningen görs i ett, för ändamålet avsett utrymme finns det inga hinder att utföra en spirometri.

*Joniserande strålning (SSMFS 2018:1); Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3);Järnväg, Transport, Sjöfart
** inga symptom på luftvägsinfektion

Förtydligande avseende utfärdandet av friskintyg
Företagshälsorna kan inte styrka frånvaron coronavirus (covid 19) i samband med utfärdandet av friskintyg.

Förtydligande avseende bedömning vid ett arbetsgivarbeslut om förstadagsintyg
Generella arbetsförmågebedömningar vid utfärdade förstadagsintyg* ska i första hand ske per telefon- eller videokonsultation**.

*En arbetsgivare får, om det finns särskilda skäl för det, begära att arbetstagaren genom intyg styrker nedsättningen av arbetsförmågan från och med den första dagen av varje kommande sjukperiod enligt Lag om Sjuklön 10 § första stycket 2
** Oavsett COVID-19-spridning behöver en vårdgivare som en företagshälsa av patientsäkerhetsskäl ta hänsyn till smittrisken för andra kundanställda patienter så väl som de anställda på våra enheter.

Försäkringskassan har sammanställt en sida med anledning av coronaviruset om frågor rörande reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab. Sidan uppdateras löpande.
Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm har gjort en länksida med information om hur man ska tänka angående arbetsplatsen i samband med coronaepidimin
För dig som känner symtom, gör en självskattning för att se om du kan egenvårda dig eller behöver kontakta vården.