_self

Företagshälsovård

Företagshälsovården i Sverige arbetar tvärvetenskapligt och består av ca 110 företag i varierande storlek och organisationsform. Majoriteten av dessa är medlemmar i branschföreningen Sveriges Företagshälsor. De flesta bolagen finns inom den privata näringslivssektorn men cirka 30 verksamheter är "inbyggda”, och ingår som en del av såväl privat, landstingskommunal som statlig verksamhet. Medlemsföretagen har tillsammans drygt 450 mottagningar i hela landet. 
Sammanslagningar inom branschen gör att antalet företag/organisationer minskar successivt.

Samverkande specialister inom arbetsmiljö & hälsa, frisk- och sjukvård samt rehabilitering

Över 4 000 personer är anställda inom branschen samt ytterligare ett antal som arbetar som underleverantörer och konsulter. Den största yrkesgruppen är företagssköterskor som nästan utgör en tredjedel av branschens alla verksamma. Därefter kommer beteendevetare, företagsläkare och ergonomer, arbetsmiljöingenjörer och hälsovetare samt gruppen administratörer och övriga.Tillsammans verkar specialisterna för en hälsosam, hälsofrämjande och säker arbetsmiljö.

Företagshälsovården arbetar framförallt teambaserat och arbetsplatsnära med frågor som rör arbetets och arbetsplatsens betydelse för hälsa och välmående. Arbetsområdet rymmer såväl främjande som förebyggande och efterhjälpande tjänster på individ-, grupp- och organisationsnivå.


I samverkan med företagshälsovården kan arbetsgivarna skapa hållbara, effektiva och attraktiva organisationer

Företagshälsovården är en expertresurs som kan bidra till lägre kostnader, ökade intäkter och bättre kvalitet för företag och organisationer. Svenska arbetsgivare investerar i genomsnitt ca 1 300 kr per anställd och år i arbetsmiljötjänster som levereras från företag som bedriver företagshälsovård. Branschens omsättning ligger stadigt runt cirka fyra miljarder kronor.

Cirka 65 procent av alla anställda har i dag tillgång till företagshälsovård genom sin arbetsgivare. Möjligheten att få företagshälsovård varierar stort mellan olika branscher och storleken på företag. I den statliga och kommunala sektorn samt i storföretag har de flesta anställda tillgång till företagshälsovård. Men en tredjedel eller ca 1,5 miljoner anställda är helt utan företagshälsovård, av dessa arbetar ca hälften i företag med mindre än 50 anställda.  

Skillnaden är också stor beträffande vilka tjänster som upphandlas och köps. Omfattningen av tjänster kan i vissa fall också vara så låg att de anställda inte ens vet om att den finns. När man inleder ett samarbete med företagshälsan är det viktigt att ha fokus på vilket resultat som förväntas åstadkommas och använda den strategiska kompetensen som finns inom företagshälsan för att främja ett hälsosamt, säkert och långsiktigt hållbart arbetsliv. 

Tillgång till en kvalificerad företagshälsovård på en nivå som motsvarar arbetsgivarens behov skapar effektiva och attraktiva organisationer. Ett långsiktigt och nära samarbete med företagshälsan ger bättre förutsättningar för ett bra  arbetsliv. En vinst för såväl den enskilda individen som för företag, organisationer och för samhället i stort.

Läs mer om företagshälsovård och ekonomiska argument för framgångsrik företagshälsovård i FHV-delegationens studiebok