Arbetshälsan i Sverige – Expertpanel

Vi tar tempen på arbetslivet!

Rapport från Expertpanelen 2016
Bristande ledning största orsaken till stressen i arbetslivet

Bristande ledning och styrning och mängden organisationsförändringar är den mest framträdande orsaken till stressen i arbetslivet totalt sett. Det visar årets rapport från Sveriges Företagshälsors Expertpanel*.

2016 års Expertpanel konstaterar bland annat att:

• I offentlig sektor och privat tjänstesektor är det stress som är det vanligaste arbetsmiljöproblemet.
• Inom bygg, industri och transport är den fysiska arbetsmiljön och ergonomi som är det stora problemet.
• Andra viktiga problem som påverkar arbetet är ohälsosamma levnadsvanor och obalans i livspusslet.
• Bristande ledning och styrning och mängden organisationsförändringar är den mest framträdande orsaken till stressen i arbetslivet totalt sett.
• För hög arbetsbetsbelastning kommer först på tredje plats.
• För att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera är ledningens engagemang och ett verksamhetsintegrerat arbete avgörande.
• Ett gott ledarskap och att krav och förväntningar i jobbet är tydliga leder till ett långsiktigt hållbart arbetsliv – en minskad arbetsbörda har endast marginell betydelse.

Inom företagshälsovården ser dagligen vad som påverkar ett bra arbetsliv och vi ser också problem och hälsorisker långt innan det nått statistiken genom arbetsplatsolyckor och sjukskrivningar. Dessvärre kan vi också konstatera att arbetsgivarna, trots den allmänna debatten, fortsätter att i första hand köpa tjänster kring arbetsanpassning och rehabilitering istället för förebyggande insatser för att undvika onödig ohälsa i arbetslivet.

Expertpanelen – Arbetshälsa- består av ca 100 specialister inom medicin, ergonomi, beteendevetenskap, arbetsorganisation, hälsovetenskap och teknik på landets företagshälsor. De som dagligen arbetar med frågor kring arbetsmiljö och hälsa tillsammans med Sveriges alla företag och organisationer. En gång om året tillfrågas de om vad de ser för risker och möjligheter i arbetslivet och hur de rankar olika arbetsmiljö- och hälsoproblem bland sina kunder.

Ladda ner hela rapporten här

Sveriges Företagshälsor anser att det är angeläget att det förs en aktiv debatt kring hur arbetsförhållanden ser ut på våra svenska arbetsplatser. Stress på jobbet utmärker sig som ett stort arbetsmiljöproblem och vi tycker att regeringen behöver ta till krafttag kring de förebyggande arbetsmiljöfrågorna. Det är hög tid för samhället att göra en reell satsning på att förebygga ohälsa. Utan ett systematiskt hälsofrämjande arbete tror vi att risken är hög för att ohälsan i landet kommer att fortsätta stiga.


Rapport från Expertpanelen 2015
- Stressen är det största arbetsmiljöproblemet

Vid en bedömning av hela den svenska arbetsmarknaden är det stressen i arbetslivet som Expertpanelen*, inte helt oväntat, ser som det största hälso- och arbetsmiljöproblemet.
Detta gäller för de flesta större branscher såsom skolan, vård och omsorg, offentlig förvaltning och tjänstesektorn. Inom byggsektorn, industrin och transport är det dock problem och brister vad avser ergonomi som är det största problemet.

Motiverade medarbetare hos Företagshälsan
När den egna arbetssituationen bedöms ser vi att inom företagshälsan är man, jämfört med genomsnittet av hela den svenska arbetsmarknaden, mer motiverad i sitt arbete!

Ladda ner hela rapporten här


*Sveriges Företagshälsor har introducerat en ny nationell expertbedömning kring arbetshälsan i Sverige med fokus på orsaker. Denna expertbedömning, vars data samlas in via en webbenkät är ett komplement till den stora nationella Jobbhälsobarometern. Samtliga uppgifter i Jobbhälsobarometern bygger på de anställdas egen uppfattning och skattning och kompletterar därför på ett statistiskt sätt den bild vi inom företagshälsovården ser bland anställda ute på landets arbetsplatser. Med Expertpanelen – Arbetshälsa tillgängliggör vi denna kunskap och erfarenhet som finns inom företagshälsovården också på en strategisk nivå med en aktualitet som saknas i Sverige idag.

I expertpanelen ingår ett hundratal specialister inom landets företagshälsovård. Ett representativt urval från olika professioner och företagshälsor med en bra geografisk spridning som representerar såväl privata, landsting & kommunägda samt fristående och inbyggda organisationer. De som dagligen arbetar med såväl bedömningar och analyser av risker och problem för landets anställda som olika insatser för att förebygga ohälsa och främja hälsosamma arbetsplatser.

Vi söker fler deltagare i panelen
Kravet för att medverka är att du arbetar inom företagshälsovården. Anmäl ditt intresse här