_self

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

Arbetsgivaren är skyldig att, senast dag 30, göra en plan för återgång i arbete för den sjukskrivne medarbetaren om denne beräknas vara frånvarande på grund av sjukdom i mer än 60 dagar. Planen ska bl.a. innehålla anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. Arbetsgivaren kan också ansöka om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd 


Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd 

Syftet med bidraget för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd är att stödja och ge verktyg till arbetsgivaren för att kunna stödja medarbetaren att antingen vara kvar i arbete eller för att komma tillbaka i arbete. Det är arbetsgivaren tillsammans med medarbetaren och företagshälsan som planerar och genomför lämpliga arbetsplatsinriktade åtgärder. Medicinsk eller annan behandling ingår inte, utan det ska vara arbetsplatsinriktade stödåtgärder.

Stödet kan exempelvis behövas om en medarbetare
- har upprepad korttidsfrånvaro
- visar tecken på ohälsa
- har en oklar arbetsförmåga i förhållande till sina arbetsuppgifter
- riskerar att bli sjukskriven
- riskerar få svårigheter att återgå i arbete efter en sjukskrivning
- riskerar att blir långvarigt sjukskriven.

Arbetsgivaren kan få bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade åtgärder.
Det kan till exempel handla om att:
- kartlägga eller utreda vilket behov av stöd eller åtgärder en medarbetare har för att kunna vara kvar eller återgå i arbete
- göra en planering för återgång i arbete
- ta stöd av en rehabiliteringskoordinator/samordnare för att utreda, planera, genomföra eller följa upp arbetslivsinriktade åtgärder
- medarbetaren behöver stödjande samtal för att kunna vara kvar eller återgå i arbete
- medarbetaren behöver stöd i att hantera stress, konflikter eller en kris för att kunna vara kvar eller återgå i arbete
- medarbetaren behöver handledning för att klara av sitt arbete
- anpassa arbetsplatsen, arbetsuppgifter eller arbetstider
- se över arbetsmiljö eller arbetsuppgifter för den enskilde t ex se behov av anpassningar, arbetshjälpmedel eller lära sig ändrad arbetsteknik
- genomföra andra arbetsplatsinriktade åtgärder för att din medarbetare ska kunna vara kvar i eller kunna återgå i arbete

Vad krävs för att få bidrag?
Det arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet måste genomföras av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan.

Hur högt är bidraget?
Arbetsgivaren får tillbaka hälften av kostnaden, men högst 10 000 kr per medarbetare och år, och högst 200 000 per år totalt.

För att erhålla bidrag måste det framgå vilken eller vilka delar av det arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet som man ansöker om. De olika delarna i stödet består av att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp åtgärder för återgång i arbete. Åtgärderna som arbetsgivaren ansöker om ska vara arbetsplatsinriktade för att underlätta för en medarbetare att vara kvar i arbete eller komma tillbaka i arbete.

Läs mer om stödet på Försäkringskassans webbsida


Information för dig inom företags­hälsovården om Medicinsk Service 


För att bli godkänd anordnare av Försäkringskassan gäller följande:

1. Kunna starta sådana medicinska, rehabiliterande och arbetsanpassande åtgärder som en arbetsgivare ska svara för enligt arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken.
2. Ha tillgång till samlad kompetens inom medicin och rehabilitering samt inom tre av områdena arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, hälsovetenskap och teknik.
3. Vid utförandet av tjänsten ha kunskap om förhållandena på medarbetarens arbetsplats och om arbetsgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med arbetsmiljölagen.
4. Kunna informera arbetsgivaren om utförda arbetsplatsnära stödinsatser i den omfattning som arbetsgivaren behöver för sin redovisning.
5. På begäran av Försäkringskassan kunna lämna sådana uppgifter som myndigheten behöver för kontroll av utbetalat bidrag.

Läs om ett exempel på förebyggande insatser från Företagshälsan.