_self

Etiska riktlinjer för företagshälsovården

För företagshälsovården, och dess yrkeskategorier, är det viktigt att ha etiska regler och riktlinjer som stöd och vägledning i sitt arbete.

De etiska riktlinjerna bygger på att företagshälsovården och dess medarbetare har värderingar och ett förhållningssätt som grundas på respekt för såväl uppdragsgivaren som den enskilda individen. Riktlinjerna blir på så sätt ett stöd för såväl företagshälsovården som för företaget / organisationen och de enskilda anställda.

Företagshälsovårdens etiska riktlinjer stödjer sig på lagstiftning och dess roll i samhället. De bygger också på de värderingar som finns i arbetsmiljölagen, arbetsrättslig lagstiftning och aktuella avtal. De yrkesetiska reglerna för branschens olika medarbetare samt ICOH:s (International Commission on Occupational Health) etikregler är också vägledande i branschens riktlinjer. 

I Riktlinjerna  betonas bland annat:

  • Vikten av att de som verkar i företagshälsovården grundar verksamheten på värderingar som utgår från respekt för såväl uppdragsgivare som brukare.
  • Vikten av att företagshälsovården samarbetar med uppdragsgivare med likartade grundvärderingar när det gäller arbetsmiljö och personal.
  • Företagshälsovården och dess medarbetare har kompetens att genomföra de uppdrag som överenskommits med uppdragsgivaren.
  • Företagshälsovården och dess medarbetare tillämpar metoder och tekniker som grundar sig på objektivitet, vetenskap och beprövad erfarenhet.
  • Företagshälsovården och dess medarbetare upprätthåller fullständig sekretess med avseende på uppdragsgivarens verksamhet, organisation, rapporter och arbetsmaterial.
  • Företagshälsovården och dess medarbetare har kompetens att uppmärksamma de situationer då den anställde bör bli hänvisad till annan professionell instans.
  • Företagshälsovården och dess medarbetare behandlar alla lika.
  • Företagshälsovården och dess medarbetare skall upprätthålla fullständig sekretess avseende anställdas hälsa enligt gällande sekretessregler om inte annat överenskommit genom avtal med den anställde eller om annan lagstiftning så säger.

De etiska principerna är ett koncentrat av överväganden inom företagshälsovården utifrån en gemensam värdegrund. De utgör, i sin egenskap av generella riktlinjer, en utgångspunkt för identifiering och analys av praktiska etiska problem och dilemman som de som verkar i företagshälsovården stöter på i sin vardag.

Läs mer och ladda ner hela dokumentet Etiska riktlinjer för företagshälsovård