Goda exempel!

Kundtjänst halverade sjuktalen på ett år
Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga har sänkt sjukfrånvaron rejält. Tack vare flera insatser på olika nivåer har sjuktalen halverats från 14 till 6 procent – på bara ett år. En sjukfrånvaro på cirka 14 procent, däribland fyra till fem långtidssjukskrivna. Så såg det ut på Arbetsförmedlingens kundtjänst i Karlskoga för tre år sedan. Ledningen hade då under en längre tid försökt att göra något åt de höga sjuktalen utan att få en önskad effekt.
– Vi satte oss ned och tittade ordentligt på vad vi kunde göra och förstod att vi var tvungna att prova nya vägar för att komma tillrätta med de här problemen, säger Charlotta Edenvik, arbetsförmedlingschef på Arbetsförmedlingen Kundtjänst Karlskoga. 
Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på Park- och naturförvaltningen
Att hantera lagkrav i praktiken
När en avdelning vid Göteborgs park- och naturförvaltning behövde göra en arbetsmiljöplan för att uppfylla kraven i Arbetsmiljöverkets riktlinjer kallades Feelgood in. Ambitionsnivån var hög, men metodiken fanns inte.Ganska snart upptäckte man att behovet fanns även i andra delar av verksamheten. ”Jag märkte snabbt att det saknades riskbedömningar, och de som hade gjorts var gamla och inaktuella. Vi fick börja med det, som utgör  grunden för en arbetsmiljöplan,” kommenterar Per-Olof Kjellgren som är arbetsmiljöingenjör på Feelgood. Läs mer

 

Hälsoarbete lönar sig
Hälsoarbete lönar sig om man når fram till dem som verkligen behöver det. NCC har genomfört ett projekt med riktade hälsoinsatser till anställda som i hälsoundersökningen har hamnat på rött inom exempelvis stress, rökning, motion eller kostvanor. Resultatet visar att satsningen ger NCC tre gånger pengarna tillbaka i form av ökad produktivitet och effektivitet. Röd till grön är en metod för att förebygga framtida ohälsa som utvecklats av NCC tillsammans med Feelgood Företagshälsa. Riktade insatser ska förbättra levnadsvanor och upplevd hälsa hos medarbetarna.
Läs mer

 

Hitta balansen i tillvaron!
Hälsa är att hitta en balans mellan arbete och privatliv, mellan fritidsaktiviteter och avkoppling alla delar påverkar varandra. Med den stigande sjukfrånvaron i hela Sverige, och så även i Varberg, var detta en signal på att Varbergs kommun behövde stärka hälsan bland sina anställda. Kommunfullmäktige i Varberg beslöt att uppmuntra ett aktivt hälso- och arbetsmiljöarbete bland de anställda genom att satsa på ett speciellt hälsoprojekt. Projektet innebar bland annat att erbjuda medarbetarna ett stort antal aktiviteter som genom forskning och erfarenhet visat sig ge goda resultat. Läs mer

 

 

Bra sammarbete förutsätter kunskap!  
VarnumHälsan i Kalskoga och Dynasafe Demil Systems AB samarbetar aktivt och strategiskt med förebyggande frågor inom arbetsmiljö. Med VarnumHälsans specialistkompetens inom kemi, hälsa och arbetsmiljö får Dynasafe hjälp med att förebygga hälsorisker i kontakt med kemikalier. Dynasafe är ett växande företag som valt att investera i arbetsmiljöfrågor genom att arbeta förebyggande och har skapat en tydlig policy för hur företagets anställda ska agera när de arbetar  i olika delar av världen. De anställda har tydliga regler att förhålla sig till oavsett vilket land de befinner sig i, det är en säkerhetsfråga och därmed en trygghet för den anställda. Läs mer