_self

Jobbhälsobarometern

December 2017

Arbetsplatser med trakasserier och mobbning skapar psykiskt ohälsa  - som leder till ökad sjukfrånvaro

Jobbhälsobarometern 2017:2  talar sitt tydliga språk. Ju oftare man upplever obehag att gå till jobbet, desto vanligare är det att det förekommer trakasserier eller mobbning på arbetet.

I denna undersökning har vi tittat på ett av våra mest allvarliga arbetsmiljöproblem, trakasserier eller mobbning på arbetet. Vi ser att det är stora skillnader i arbetslivet, framförallt mellan könen, men också mellan olika yrkesgrupper och branscher.

Undersökningen visar att det finns ett samband mellan hur ofta man känt psykiskt obehag av att gå till jobbet och om man har upplevt att man själv eller en kollega blivit utsatt för trakasserier eller mobbing på arbetet under det senaste året. Hotell- och restaurangbranschen är den bransch som ligger sämst till. Där finns också de som, tillsammans med anställda inom vård och omsorgssektorn, tror att de kommer vara mer frånvarande på grund av sjukdom i framtiden än andra.  

Av rapporten framgår att trakasserier och mobbning är betydligt vanligare i den offentliga sektorn än i det privata näringslivet. Unga män på kvinnodominerade arbetsplatser upplever också i större utsträckning än kvinnor att det förekommer trakasserier eller mobbning på jobbet.

På arbetsplatser med en jämnare könsfördelning är problemen mindre. Vi kan även se att de som inte är födda i Sverige upplever mobbning och trakasserier på arbetet i högre grad än de som är födda i Sverige.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet måste stärkas
I och med att det finns en så tydlig koppling mellan hur man behandlas på sitt arbete, vilka känslor man har inför att gå till jobbet, och sjukfrånvaron på arbetsplatsen så tror vi att det systematiska arbetsmiljöarbetet måste stärkas. Rutiner för att hantera till exempel problem med kränkande särbehandling måste finnas på alla arbetsplatser. Det är bara genom att systematiskt arbeta med arbetsmiljöfrågorna i företag och organisationer som vi kan komma tillrätta med de arbetsmiljöproblem som skapar ohälsa.  
Ytterst är det ledningar och styrelser som har ansvaret för att arbetsmiljöarbetet på våra arbetsplatser fungerar, tyvärr är det inte alla som tar det ansvaret på allvar, därför skulle vi helst se att det infördes en obligatorisk revision av arbetsmiljöarbetet i Sverige. 

 


Okober 2017

Kvinnor 55+ är dubbelt så friska och närvarande på jobbet som män under 30

 

Den senaste Jobbhälsobarometern 2017:1 som släpptes i slutet på oktober visar på tydliga skillnader mellan män och kvinnors upplevelse av arbetsmiljön  

Upplevelsen av arbetsmiljön och känslan inför att gå till jobbet visar både på könsskillnader och åldersskillnader. Det framgår tydligt i den senaste Jobbhälsobarometern. I den årliga rapporten från Sveriges Företagshälsor framgår det att den kraftiga ökningen av upplevd psykiskt obehag inför jobbet kvarstår, framförallt för den yngre åldersgruppen upp till 30 år. För andra åldersgrupper, med något undantag, har upplevelsen av psykiska obehag inför att gå till jobbet till och med ökat.

Ökningen innebär att nästan en miljon människor har känt psykiskt obehag att gå till arbetet några gånger i månaden eller oftare. Förutom vissa könsskillnader syns också åldersskillnader. Extra tydligt blir det för yngre kvinnor. Ungefär dubbelt så många kvinnor i åldersgruppen upp till 30 upplever ett psykiskt obehag av att gå till arbetet jämfört med vad män mellan 55–65 år upplever.

Bland de som upplever ett psykiskt obehag av att gå till jobbet flera gånger varje vecka hittar vi också:

• Att de upplever mobbing och trakasserier på arbetsplatsen i mycket större grad
• Att de inte upplever en bra balans mellan privatliv och arbetsliv
• Att de i högre grad upplever fysisk smärta orsakad av arbetet
• Att de i större utsträckning har problem att sova

Även cheferna mår dåligt
Årets första rapport visar också att upplevelsen av hur ledarskapet ser ut på den egna arbetsplatsen är sämre bland de som känner ett psykiskt obehag av att gå till arbetet. De som inte upplever detsamma anser i större utsträckning att den närmsta chefens ledaregenskaper är höga. Vi kan också konstatera att det inte är positionen som avgör hur man upplever sin arbetsmiljö. Det är lika många chefer som medarbetare som anger att de på grund av sitt arbete känt psykiskt obehag av att gå till arbetet.

I Jobbhälsobarometern framgår det också att antalet helårsfriska - det som inte haft en enda sjukdag det senaste året - fortsätter att vara negativt. Särskilt yngre män, de upp till 30, har problem med hälsan. Äldre kvinnor 55+ är jämfört med yngre män dubbelt så friska och närvarande på jobbet.


Jobbhälsobarometern 2016
Jobbhälsobarometern 2015
Jobbhälsobarometern 2013-2014


För ytterligare information, välkommen att kontakta
Peter Munck af Rosenschöld, vd Sveriges Företagshälsor
Telefon 08-762 67 47
peter.munck@foretagshalsor.se


Fakta
Jobbhälsobarometern är framtagen av Sveriges Företagshälsor och visar på trender när det gäller hälsa i förhållande till arbetet i olika avseenden. För 2017 har totalt 10 488 respondenter besvarat frågorna i Jobbhälsobarometern av ett totalt representativt urval på drygt 17 500 personer. Urvalet har skett utifrån befolkningsregistret i åldersgruppen 20 – 65 år samt med en årsinkomst över 100 000 kr (minst halvtid). Ungefär 60 procent har besvarat enkäten elektroniskt på web-portal, resterande ca 40 procent genom telefonintervjuer.

Sveriges Företagshälsor samarbetar med SKI, Svenskt Kvalitetsindex och Svenskt Jobbhälsoindex när det gäller datainsamling till och bearbetning av Jobbhälsobarometern.