_blank

Varför företagshälsovård?

Allt fler företag och organisationer inser vikten av att personalen är frisk och arbetsför. I dagens arbetsliv blir de äldre allt fler medan de yngre kommer ut allt senare i arbetslivet. Den demografiska utvecklingen leder till att färre ska försörja fler. Det kommer att behövas fler som kan och vill fortsätta arbeta längre men för att de ska arbeta effektivt behövs också säkra arbetsplatser och goda arbetsförhållanden. Alla har rätt till en bra arbetsmiljö. Därför behövs företagshälsovården.

Arbetsmiljöarbete är en ständigt pågående process i ett föränderligt arbetsliv. Ansvaret för arbetsmiljön är omfattande för arbetsgivaren, det innebär kunskap och kompetens om såväl tekniska, fysiska, organisatoriska och sociala faktorer och förhållanden i arbetet men även arbetets innehåll. Arbetsplatsen måste vara både god och säker så de anställda inte riskerar att skadas eller bli sjuka, och när skadan väl är framme är det arbetsgivarens uppgift att ansvara för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen på arbetsplatsen. Det innebär att det är viktigt att arbetsgivaren även förebygger ohälsa och främjar hälsa.

En god arbetsmiljö är en arbetsplats där man inte sliter ut sig eller stressar sönder sig i förtid. En arbetsplats som känns meningsfull och begriplig och där man har möjlighet att känna sig uppskattad av chefer och medarbetare främjar hälsan.
Ett längre arbetsliv kräver ett bättre arbetsliv under hela den yrkesverksamma tiden. Alla har rätt till en bra arbetsmiljö oavsett var i livet man befinner sig. För tjänstemannaföretag innebär det till exempel att förhindra ohälsa som är orsakad av stress och hög arbetsbelastning. Där behövs kompetens kring hur den psykosociala arbetsmiljön påverkar individen och gruppen. För arbeten med en fysisk påfrestning är kunskap i belastningsergonomi viktigt. När en verksamhet gör organisationsförändringar behövs kunskap om hur förändringarna kan påverka arbetet, även vid planering av nya lokaler och arbetsmetoder, såväl som vid inköp av maskiner, datasystem och annan utrustning behövs kunskap om hur det påverkar medarbetarna.

Alla arbetsgivare har inte, och kan inte ha, all den kompetens som behövs, därför behövs företagshälsovården. Företagshälsovården är en oberoende expertresurs som kan anlitas för att skapa säkra, hälsofrämjande, utvecklande och produktiva arbetsförhållanden. Företagsledningen kan få stöd av företagshälsovården i sitt arbete med att förbättra arbetsmiljön så att effektiviteten och därmed lönsamheten i företaget kan öka.

En genomtänkt satsning på medarbetarnas hälsa är en lönsam investering som ökar produktiviteten och sänker kostnaden för ohälsa
Många studier visar på att det finns ett samband mellan god hälsa, bra arbetsmiljö och framgångsrika företag och organisationer. Inom företagshälsovården finns en bred kunskap och samarbetet mellan de olika kompetenserna är unikt och viktigt och utgör också en avgörande skillnad mellan företagshälsovård och andra verksamheter som i olika former erbjuder tjänster som liknar det företagshälsovården har i sitt utbud.
Det viktigaste arbetsmiljöarbetet är det som görs ute på arbetsplatsen av verksamheten själv. För att kunna upphandla och utnyttja företagshälsovårdens tjänster på bästa sätt är samverkan och dialog utifrån varje företags och organisations specifika behov helt avgörande för att effekten och resultatet av insatserna ska bli så bra som möjligt.

Företagshälsovårdens tjänster är inte offentligt finansierade
Trots att företagshälsovårdens arbetssätt regleras i lag och föreskrift är det inte obligatoriskt att ha ett samarbetsavtal med företagshälsan och erbjuda företagshälsovård till sina anställda. Företagshälsovården är marknadsanpassad och ansvaret att köpa in och avtala om tjänster från företagshälsan ligger helt på arbetsgivaren.

Användning av företagshälsovård regleras i Arbetsmiljölagen (Kap 3, §2 c ) och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM). I lagen står det att arbetsgivaren ska se till att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver ska finnas att tillgå för de anställda i företaget. Det står också att företagshälsovården ska vara en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården ska också särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter beskrivs företagshälsovården som en sammanhållen resurs med bred kunskap inom medicin, ergonomi, teknik, beteendevetenskap och arbetsorganisation.
Läs även Arbetsmiljöverkets vägledning till SAM och ta del av bildspel.

Företagshälsovården är sammanfattningsvis den strategiska part som kan hjälpa till att föreslå åtgärder som underlättar arbetsgivarnas arbete med att förebygga ohälsa på arbetsplatsen och för att underlätta snabbare återgång i arbete när sjukdom och skador uppstår. Ett samarbete mellan företagshälsan och arbetsgivaren kring förebyggande och hälsofrämjande insatser samt arbetslivsinriktad rehabilitering är det som vanligtvis förekommer i avtalen.

Läs även EU:s ramdirektiv om arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet 

Läs också om en av våra medlemmar i Affärsvärlden