_self

”Ge företagshälsovården tydligt ansvar för rehabilitering”


REPLIK DN DEBATT 24/1. Om sjukskrivningarna ska minska och återgången till arbete ske snabbare, så behöver ett antal organisatoriska förändringar ske. I korta drag bör företagshälsovården få ansvar för återgång i arbete och rätt stöd bör snabbare ges till individen om återgång till samma arbetsplats är omöjlig, skriver Peter Munck, vd Sveriges Företagshälsor.

Socialminister Annika Strandhäll presenterar i sin artikel regeringens åtgärdsprogram för en mer hållbar sjukförsäkring, i syfte att öka stödet till de individer som blivit sjuka av sitt jobb. Det är en bra målsättning eftersom sjukförsäkringen i dag misslyckas med att ge människor tillräckligt stöd för att på ett tryggt sätt kunna återgå i arbete.

Men medan åtgärderna som presenteras i hög grad är inriktade på individer och myndigheter som arbetar med dessa, så har problemen en organisatorisk grund. Människor blir sjuka på sina arbetsplatser på grund av brister i främst psykisk och social arbetsmiljö. Strandhäll skriver i sin artikel att ”arbetsgivare måste ta sitt ansvar för att förebygga att anställda blir sjukskrivna och stödja återgången i arbete på bästa sätt”. Men inte någon av de åtgärder som presenteras syftar till att åstadkomma just det.

Strandhäll skriver också att ”nyckeln till en god rehabilitering ligger i ett gott samarbete och god kommunikation mellan arbetsgivare, hälso- och sjukvård och Försäkringskassan”. Det är en bristfällig analys – nämnda myndigheter saknar kompetens om arbetets påverkan på hälsan och hälsans påverkan på arbetet och har ingen erfarenhet av att samarbeta med arbetsgivare – de arbetar helt individinriktat

"Arbetslivsinriktad rehabilitering är central
om människor ska kunna komma tillbaka till arbetet"

I stället borde regeringen ställa högre krav på arbetsgivares arbetsmiljöarbete och, kanske allra viktigast, ge företagshälsovården ett tydligare ansvar för rehabilitering och återgång i arbete. Arbetslivsinriktad rehabilitering är central om människor ska kunna komma tillbaka till arbetet, och det förutsätter ett samarbete mellan den individ som har blivit sjuk, dennes arbetsgivare och en rehabiliteringssamordnare på företagshälsan. Hos dem finns kompetens om individens arbetsförmåga, vad arbetet kräver och hur arbetsmiljön behöver anpassas.

Om sjukskrivningarna ska minska och återgången till arbete ske snabbare, så behöver ett antal organisatoriska förändringar ske. I korta drag bör företagshälsovården få ansvar för återgång i arbete och rätt stöd bör snabbare ges till individen om återgång till samma arbetsplats är omöjlig. Vi föreslår följande:

1. Gör det obligatoriskt för arbetsgivare att ha ett samarbetsavtal med en godkänd rehabiliteringsaktör. En företagshälsa eller annan likvärdig multimodal resurs med arbetsmedicinsk kompetens.

2. Redan vid första läkarkontakt – den åttonde sjukdagen – ska individen sättas i kontakt med företagshälsovården som får stötta chef och medarbetare i återgången i arbete.

3. Ett offentligt register skapas så att sjukskrivande läkare kan remittera patienten till den rehabiliteringsaktör arbetsgivaren har avtal med.

4. Regeringen bör ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att göra inspektioner på de arbetsplatser med högst sjukfrånvaro, för att säkra att organisatoriska och sociala åtgärder finns på plats.

5. Regeringen bör överväga ett obligatoriskt system för arbetsmiljörevision på landets arbetsplatser.

Läs repliken på DN Debatt publicerad 25 januari 2018