Program Hälsokonvent

Obs! Programmet uppdateras löpande

Datum: 29-30 augusti 2013
Plats: Södertälje Stadshus

Kl 09.00 Registrering, kaffe och smörgås
Kl 10.00 Välkommen till Hälsokonvent 2013
               Lars Hjalmarson/Stefan Person, Sveriges Företagshälsor 

 Moderator: Tomas Tengby, journalist

Trendspaning - Arbetets betydelse för kommande generationer
Hur tänker och resonerar kommande generationer om arbete och betydelsen av arbete? Hur ser de på arbetet och arbetsplatsens mening för välmående?
Fredrik Claesson, Strategikonsult  Assessio International

Vart är vi på väg - Och vill vi dit?
Att sätta kunden i fokus och att göra val som man tar ansvar för. Värdegrund, kultur och policys tomt prat eller kraftfullt verktyg? Hur ökar man medvetenheten om att alla i organisationen kan göra skillnad och har ett ansvar som medarbetare för att förbättra kundmöten och skapa bättre ”affärer” med kunden i fokus?
Christer Olsson, författare och ledarskapsutvecklare, Utvecklingspoolen


12:30-13:30 Lunch


 Kommunikation – lättare sagt än gjort
Hur kan vi bli bättre på att presentera, bemöta, övertyga, informera, berätta, beröra och skapa goda möten?
Erik Mattson, Statsvetare, författare med ett förflutet som lärare i retorik vid Uppsala universitet
 


14:30 -15:00 Paus, kaffe & kaka


14:45 - 16:45 Studiebesök på axel- och växellådsmonteringen på Scania

 

 


15.00-15.45 Parallella seminarium

Ett längre arbetsliv - Jobba efter 65?
För en bibehållen välfärd i framtiden krävs att alla som kan och vill jobba längre också får möjlighet att göra det, både för sin egen del och för samhället i stort. Men ett längre arbetsliv kräver också ett bättre och hälsosammare arbetsliv. Hur skapas ett flexiblare arbetsliv och förändrade attityder?
Samtal med Ingemar Eriksson, departementsråd huvudsekreterare i Pensionsåldersutredningen och Manus Svartengren prof. Arbetsmiljöverket

  FHV Forskning & Evidensbaserade metoder för FHV
Aktuellt läge om företagshälsovårdsforskningen.
Irené Jensen, professor i företagshälsovård vid Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet mfl. (Obs pågår till 16.45)

    

Tidiga insatser mot alkoholproblem i arbetslivet
Omkring 700 000 svenskar ligger i farozonen med sitt alkoholbruk. Studier har visat att arbetsgivarna har ett stort behov av mer kunskap för att tidigt upptäcka och förhindra såväl alkohol- som narkotikaproblem. Hör mer om hur företagshälsovården, utan specialistkompetens inom beroendeområdet, okomplicerat och okontroversiellt kan behandla måttliga alkoholproblem med goda resultat genom korta motiverande och rådgivande samtal enligt 15-metoden.
Ulric Hermansson, socionom, med dr (Obs pågår till 16.45)

Företagshälsovårdens juridik
Vilka krav ställer lagstiftningen på företagshälsovårdens ledning? Ny lagstiftning och strängare krav ställer högre krav på företagshälsovården än tidigare. Förändringar i patientdatalagen och patientsäkerhetslagen påverkar både medarbetare och ledning. Vad är viktigt och nödvändigt att känna till?
Ulf Fröberg, chefsjurist Institutet för medicinsk rätt


Effektiva metoder för att ändra levnadsvanor
Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och företagshälsovården är ett samarbetsprojekt mellan Socialstyrelsen och Svenska Läkaresällskapet med syfte att implementera riktlinjerna och dess metoder.
Ragnhild Ivarsson Walther och Stig Norberg, Företagsläkare


16.00-16.45 Parallella seminarium

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och företagshälsovårdens roll
När och i vilka situationer är arbetsgivaren skyldig att ansvara för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen? Var finns reglerna om rehabiliteringsansvaret? Vilka ska delta i rehabiliteringsarbetet? Vilken är företagshälsovårdens roll? Hur fungerar samspelet mellan den medicinska rehabiliteringen och den arbetslivsinriktade? Hur ska parterna i en rehabiliteringsprocess hantera tystnadsplikts- och sekretessfrågor? Vilken är Arbetsdomstolens roll som uttolkare av rehabiliteringsreglerna? Hur kan ett fall i domstolen se ut? Jakob Broman har stor erfarenhet som rådgivare i arbetsrättsliga frågor och som ombud i arbetsrättsliga processer vid Arbetsdomstolen och allmänna domstolar.
Jakob Broman, advokat Elmzell Advokatbyrå

Kunskap som konkurrensfördel - Kunskapsöverföring & Knowledge management
Att överföra kunskap om hälsans betydelse för arbetet är en grundläggande uppgift för FHV samtidigt står FHV inför en egen generationsväxling. Att ta vara på kunskap i organisationen blir allt viktigare för att vara konkurrenskraftig. Men hur ”säljer” man kunskap? Med exempel från näringslivet beskrivs hur en uttalad lärandekultur och delaktighet kan se ut för att få en avgörande betydelse för affärsmässig framgång. 
Anna Jonsson, ekonomie doktor och universitetslektor, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Stress och hörselproblemen ökar - Från avancerad vetenskap till lätthanterlig problemlösning  
Presentation av ett hälsoverktyg med inbyggda möjligheter att åtgärda problem på gruppnivå som fångar upp människor innan de blir sjuka och ger cheferna möjlighet till att hantera resultaten.  Med en direkt koppling till företagshälsovården kan de reagera på alarmerande resultat.
Dan Hasson, docent i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet och anknuten till Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet

Lean & Kaizen – sakta ner och gör mer
Det finns många arbetsförhållanden som påverkar hälsan och trivseln. Arbetsvardagen - hur man jobbar rent praktiskt och hur man organiserar arbetet - kan vara både en friskfaktor och en riskfaktor. Hur tar man bort tids- och energitjuvar för att kunna fokusera på utveckling och kvalitet? Hur skapar man ordning och reda och får alla att dra åt samma håll? Hur väver man samman utvecklingssatsningar och Lean/ Kaizen med ett hälsofrämjande arbete? Lean har blivit mycket populärt under de senaste åren. Med vad som krävs är ett verktyg för att omsätta tankesättet i handling.
Åsa Meland,( fd pilot), författare och vd Kaizen Support

Att tänka och arbeta Hälsopromotivt vad betyder det?
Hur får man företagsledning och chefer att bättre förstå sambanden mellan verksamhetsfrågor och hälsofrågor så att strategier och förutsättningar för hälsofrämjande organisationer kan skapas?
Jan Winroth, universitetslektor Högskolan Väst

 


Kvällsarrangemang med middag på Torekällberget


Fredag 30 augusti

08:30
Hur skapar man livsbalans?
Arbetslivet, samhället och omvärlden förändras i allt snabbare takt. Det ställer höga krav på både organisationen, ledaren och individen. Slimmade och mer flexibla arbetsorganisationer ökar kraven på de anställda och kanske framförallt på cheferna. Vad utmärker ett bra ledarskap? Hur hanterar man förändringar och kriser och hur skapar man goda medarbetare?
Per Naroskin, psykolog och författare


Paus, Kaffe & kaka


Vacker, sund och vältränad - Är livsstilen en arbetsgivarfråga?                                       
Vad innebär egentligen den allt större fokuseringen på hälsa? Var går gränsen för när arbetsgivarna ska kunna lägga sig i vad anställda äter och vad de gör på sin fritid? Och vad är en osund livsstil? Vad händer om arbetsgivare börjar kräva att de anställda motionerar och äter hälsosamt för att de ska få ha jobbet kvar. Vad händer med den psykosociala arbetsmiljön om de individuella livsstilsfaktorerna – som kost, motion, sömn, alkohol och rökning – blir det viktigaste medlet att skapa effektivitetsvinster i företag och organisationer? Försvinner en viktig del av arbetsmiljön om arbetsgivaren fokuserar på personalens kondition?  Hur får vi till en sund hälsofokusering?
David Eberhard Överläkare i psykiatri, författare och debattör bl.a. kring frågor om ”hälsohets” i Samtal / Debatt med bl. a. Ragnhild Ivarsson Walther Företagsläkare och projektledare för ”Läkares samtal om levnadsvanor” m. fl.Arbetsmiljöverkets syn på FHV - i det förebyggande arbetsmiljöarbetet
Mikael Sjöberg, gd Arbetsmiljöverket

 


Konventet avslutas med att vi får vi ta del av politikernas syn på arbetslivet och arbetsmiljöfrågorna
Representanter från Socialförsäkringsutskottet medverkar


Ca 12.20 Prisutdelning "Årets bästa uppsats" och avslutning av Hälsokonvent 2013

Enklare stående lunch