Förstudierapport för Företagshälsovård

2019-03-18

Avropa.se Kammarkollegiet
Nu är förstudien inför upphandling av Företagshälsa avslutad och beslut har tagits om att ny upphandling ska göras.
Det nuvarande ramavtalet för Företagshälsovård löper ut 2019-12-30. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har därför initierat en förstudie för att utreda om en ny upphandling ska genomföras. Denna förstudie utgör underlag för detta beslut. Ramavtalsleverantörerna har till och med kvartal 3 2018 redovisat en omsättning som uppgår till 423,5 miljoner kronor. Förstudieprojektet har undersökt avropsberättigade myndigheters behov, marknadens utbud och utvecklingen inom området företagshälsa.
Läs mer