Insatser via företagshälsovården för att förebygga eller minska psykisk ohälsa

2019-06-27

Folkhälsomyndigheten
Uppdaterad rapport. Psykisk ohälsa är en vanlig orsak till lidande och försämrad arbetsförmåga, både i Sverige och internationellt. Cirka 59 procent av alla anställda i Sverige har i dag tillgång till företagshälsovård genom sin arbetsgivare. Förtegshälsovården (FHV) kan därför förväntas vara en viktig aktör för arbetshälsan och i förlängningen också för folkhälsan. I den här rapporten presenteras resultat från en kartläggande litteraturöversikt om insatser som getts av FHV för att förebygga eller minska psykisk ohälsa bland anställda. Rapporten är en uppdatering av en tidigare litteraturöversikt inom området från 2015.

Sammantaget indikerar resultaten att arbetsplatsinriktade insatser med problemlösningsbaserade samtal och kognitiv beteendeterapi som ges via FHV kan förkorta tiden till arbetsåtergång bland anställda som är sjukskrivna för psykisk ohälsa.
Läs mer