Jämställdhet i arbetsmiljön

2017-12-04

Arbetsmiljöverket
En bra arbetsmiljö är viktigt för att kvinnor och män ska få möjlighet att kunna arbeta längre och utan risk för ohälsa. Idag har kvinnor högre sjukfrånvaro än män, medan män råkar ut för fler dödsolyckor. Det finns mycket  som arbetsgivaren kan göra för att både män och kvinnor ska få en bra arbetsmiljö. Ökad jämställdhet och ett genusmedvetet systematiskt arbetsmiljöarbete kan bidra till en bättre arbetsmiljö för alla.

Bra arbetsmiljö är en jämställdhetsfråga
Arbetsmiljön i Sverige är ojämställd och att det krävs ett genusmedvetet arbetsmiljöarbete för att synliggöra strukturerna som driver den arbetsrelaterade ohälsan.
• I kvinnodominerat arbete är förutsättningarna sämre, riskerna för ohälsa större och risken högre att arbetstagare slutar till följd av ohälsa eller missnöje.
• Alltför hög fysisk och emotionell belastning i kvinnodominerat arbete är följder av brister i arbetsmiljön som drabbar både kvinnor och män – det är inte en fråga om biologi utan om vilken belastning man utsätts för.
• De högsta sjuktalen är relaterade till organisatoriska och sociala faktorer i arbetsmiljön. De måste därför hanteras på organisatorisk nivå och inte på individnivå.
• De värderingar och normer som ligger bakom att arbetsvillkor och arbetsmiljö är ojämställda måste ifrågasättas. Ansvaret för att förändra arbetsvillkor och arbetsmiljön ligger hos de parter som verkar på arbetsplatserna.
Läs mer