Statskontoret ska utvärdera regeringens arbetsmiljöstrategi

2019-04-18

Regeringskansliet
Regeringen har beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att utvärdera arbetsmiljöstrategin för 2016–2020. Resultatet av utvärderingen ska ligga till grund för en ny arbetsmiljöstrategi.
I januari 2016 beslutade regeringen om en arbetsmiljöstrategi för perioden 2016–2020. Arbetsmiljöstrategin är uppdelad i tre prioriterade områden:

• Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor
• Ett hållbart arbetsliv
• Psykosocial arbetsmiljö

Inom de tre prioriterade områdena finns konkreta åtgärder, främst i form av uppdrag till Arbetsmiljöverket.
Läs mer