Uppföljning och utvärdering av förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

2019-08-09

Regeringskansliet
Regeringen uppdrar åt Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) att följa upp och utvärdera reformen om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete vilken trädde i kraft den 1 juli 2018.

I uppdraget ingår att följa upp och utvärdera:

  • Arbetsgivares skyldighet att upprätta en plan för återgång i arbete för arbetstagare som varit frånvarande på grund av sjukdom i 30 dagar.
  • Det ekonomiska stödet till arbetsgivare genom bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.
  • Försäkringskassans användning av arbetsgivares planer för myndighetens handläggning och uppföljning.
  • Arbetsmiljöverkets insatser till följd av de rutiner som utformats i samverkan med Försäkringskassan.
     

Läs mer