Information om Coronaviruset och Covid-19

torsdag 12 mars 2020
Med anledning av utbrottet av Coronaviruset rekommenderar vi våra medlemmar och övriga arbetsgivare att följa utvecklingen och hålla sig informerade och uppdaterade.

Informationen uppdaterad 20210331

Coronavirus

Företagshälsan är alltid tillgänglig.
Sveriges Företagshälsors medlemmar arbetar hårt för att stötta arbetsgivare och deras anställda i den situation som nu råder. I nuläget är det ett starkt fokus på rådgivning och olika typer av stödinsatser. Insatserna som görs är allt ifrån riskbedömningar vid hemarbete eller vid hög arbetsbelastning, stödsamtal till chefer och medarbetare etc. Arbetsgivare är självklart välkomna att kontakta företagshälsovården för stöd i hur de kan hantera den oro som kan uppstå i arbetsgrupper eller på arbetsplatser med anledning av den uppkomna situationen. 

En sak är viktig och det är att individer utan luftvägssymtom är välkomna till företagshälsan på besök som vanligt, och våra medlemmar har goda möjligheter att leverera flera av våra tjänster digitalt eller via telefon i det fall behov finnes.

I den situation som råder finns det ett behov av att förhålla sig lika till olika, för branschen, unika problemställningar. Detta till skydd både för företagshälsans egen personal och för anställda och chefer som hälsan är i kontakt med.
Därför har Sveriges företagshälsor, tillsammans med branschens chefsläkarkollegium, utfärdat ett antal olika rekommendationer eller förtydliganden som rör situationer som speciellt behöver beaktas i samband med spridningen av coronaviruset (covid-19).

Sveriges Företagshälsor rekommenderar, på inrådan av branschens chefsläkare och i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv och 1177s inrådan, att personer med symptom, som behöver sjukvårdsrådgivning, kontaktar 1177. Allmänna frågor om coronaviruset (covid-19) hänvisas till det nationella informationsnumret 113 13.

Mer information om viruset och dess spridning hittas lättast på följande sidor:
Krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten

Sveriges företagshälsors rekommendationer med anledningen av spridningen av coronaviruset (covid-19)

Förtydligande avseende utförandet av spirometri i samband med lagstadgade och frivilliga medicinska kontroller
Undersökningsmomentet spirometri vid vissa medicinska kontroller under coronakrisen kan genomföras under förutsättning att lokal riskbedömning tillåter det och att den som ska genomgå undersökningen är fullt frisk** vid provtillfället, att basala hygienrutiner iakttas och att undersökningen görs i ett, för ändamålet avsett utrymme.

Om medicinsk kontroll inte kan genomföras kan arbetsgivaren ansöka om ett undantag och en förlängning av nu gällande tjänstbarhetsintyg hos Arbetsmiljöverket

*Joniserande strålning (SSMFS 2018:1); Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3);Järnväg, Transport, Sjöfart
** inga symptom på luftvägsinfektion eller symptom som tyder på covid-19.

Förtydligande avseende utfärdandet av friskintyg
I samband med utfärdandet av friskintyg kan företagshälsan endast påvisa frånvaro av covid-19 infektion vid provtagningstillfället. 

Förtydligande avseende bedömning vid ett arbetsgivarbeslut om förstadagsintyg
Generella arbetsförmågebedömningar vid utfärdade förstadagsintyg* ska i första hand ske per telefon- eller videokonsultation**.

*En arbetsgivare får, om det finns särskilda skäl för det, begära att arbetstagaren genom intyg styrker nedsättningen av arbetsförmågan från och med den första dagen av varje kommande sjukperiod enligt Lag om Sjuklön 10 § första stycket 2
** Oavsett COVID-19-spridning behöver en vårdgivare som en företagshälsa av patientsäkerhetsskäl ta hänsyn till smittrisken för andra kundanställda patienter så väl som de anställda på våra enheter.

Försäkringskassan har sammanställt en sida med anledning av coronaviruset om frågor rörande reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab.  Sidan uppdateras löpande.

Intyg för ersättning för riskgrupper i covid-19 information och ifyllnadsstöd gällande läkarintyg till personer i riskgrupper för covid-19.

Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm har gjort en länksida med information om hur man ska tänka angående arbetsplatsen i samband med coronaepidemin.

Centrum för arbets- och miljömedicin har tagit fram ett stöd till dem som ska göra riskbedömning inom omsorgsboende, hemtjänsten och liknande verksamheter.

Verksamt.se har samlat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för företagare att känna till.  

Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset.

För dig som känner symtom, gör en självskattning för att se om du kan egenvårda dig eller behöver kontakta vården.

För medlemmar i Sveriges Företagshälsor

Sveriges Företagshälsor har för sina medlemmar, tillsammans med advokatfirman Dahlgren & Partners, tagit fram en FAQ rörande korttidsarbete och andra relevanta frågeställningar i anslutning till denna.

Logga in för att ladda ner

För sina medlemmar har Sveriges Företagshälsor också tagit fram en FAQ rörande upphandlingsregler för offentliga kunder och andra relevanta frågeställningar i anslutning till detta på grund av Covid-19.

Logga in för att ladda ner