_self

Utbildning & kompetens

I en tid dominerad av förändring och ständig utveckling har företagshälsovården en viktig roll att spela. Den står för kunskap och kompetens i alla de frågor som uppstår i relationen mellan arbete och människors behov, hälsa och livskvalitet. Inom företagshälsovården finns en bred kompetens inom organisations- och hälsovetenskap, försäkringsmedicin, socialvetenskap och hela arbetsmiljöområdet.

Specialistutbildningar

För att kunna förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen och kunna identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa finns det för de mest centrala professionerna inom företagshälsovården (läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster/ergonomer, beteendevetare och arbetsmiljöingenjörer), utöver yrkets grundutbildning, en påbyggnadsutbildning på hög akademisk nivå. Utbildningen främjar ett multidisciplinärt samarbete (som är utmärkande för företagshälsovården) och ger en fördjupad kompetens på området kring arbetsmiljö, rehabilitering och företagshälsovård såväl utifrån ett arbetsorganisatoriskt perspektiv som beteendevetenskapligt, ergonomiskt, medicinskt, eller tekniskt perspektiv.
Läs mer under Högskoleutbildningar och Läkarutbildning

Kontinuerlig kompetensutveckling

Ett föränderligt arbetsliv kräver ständig kompetensutveckling. En strategisk professionell plan för utbildning bör alltid finnas inom organisationen för att företagshälsan ska kunna bidra till att lösa problem och se möjligheter i det som utvecklingen för med sig. Men för att den ska vara effektiv och hållbar måste den också vara kontinuerlig – i praktiken innebär det ett livslångt lärande!
Läs mer om utbildningsmöjligheter för företagshälsovården under Branschutbildningar och  Övriga utbildningar.