_self

Arbetsmedicinare - specialist inom företagshälsovård

Tilläggsspecialiteten Arbetsmedicin

Tilläggsspecialiteten Arbetsmedicin 
För läkare som vill specialisera sig inom företagshälsovård gäller tilläggsspecialiteten Arbetsmedicin. Specialiteten omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur faktorer i arbetsmiljön påverkar hälsotillståndet, funktions- och arbetsförmågan. Arbetsområdet innefattar hälsofrämjande arbete, prevention, utredning, behandling och uppföljning av arbetsrelaterade sjukdomar och skador, bedömning av arbetsförmåga samt arbetslivsinriktad rehabilitering. Specialiteten är inriktad på bedömning av samband mellan arbetsmiljö och hälsa och karaktäriseras av en integrering av medicinsk kunskap och kunskap om arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi och kemiska och fysikaliska risker i arbetsmiljön samt av en samordning av resurser och kunskaper från olika medicinska verksamhetsområden och andra samhällssektorer.

I likhet med annan specialistläkarutbildning är utbildningen målstyrd. Den omfattar 12 specialitetsspecifika delmål som ska uppfyllas och som spänner från arbetsmiljö, levnadsvanor, medicinska kontroller och riskbedömningar till rehabilitering, försäkringsmedicin och arbetsförmågebedömningar. Därför kan den också variera i tidslängd beroende på vilka kunskaper och färdigheter läkaren har vid påbörjad utbildning. AV:s föreskrift om medicinska kontroller kräver arbete inom FHV/AMM under handledning i 2 år, vilket samtidigt innebär en nedre tidsgräns för utbildningen.

Utbildningsstruktur
Utbildningen inom tilläggsspecialiteten Arbetsmedicin förutsätter en tidigare specialistkompetens inom en klinisk patientnära specialitet. Utbildningen innefattar tjänstgöring inom företagshälsovård samt på arbets- och miljömedicinsk klinik, kurser och teoretiska studier. Huvuddelen av den kliniska tjänstgöringen sker inom företagshälsovård. 

Socialstyrelsen har tillsammans med professionen utarbetat kursämnen. Kursämnena fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutvecklingen och utveckling av utbildningsinsatser under ST. Kursämnena finns publicerade på Socialstyrelsens webbplats

Läs mer om Företagsläkarföreningens kurser 2019 (som motsvarar en del målområden)  på Företagsläkarföreningens webbsida.

Handbok för ST Arbetsmedicin
Som stöd för ST-läkare, handledare, studierektorer och verksamhetschefer finns en av professionen utformad handbok, som konkret beskriver hur olika moment och aktiviteter kan genomföras. Handboken är ett levande dokument som regelbundet uppdateras. I handboken finns förslag på utbildningsaktiviteter för de olika delmålen. De flesta av dessa har relevans för flera delmål och kan utföras både på Företagshälsovårdsenhet (FHV) och på Arbets- och Miljömedicinsk klinik (AMM). Detta gäller även de egna teoretiska studierna och deltagandet i kurser.
Läs mer

Föreskrifter och allmänna råd 
De nya föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) samt anvisningar om hur man ansöker om bevis om specialistkompetens finns på Socialstyrelsens webbplats.  

Socialstyrelsens regelverk
När företagshälsan har en ST-läkare under tjänstgöring i sin verksamhet krävs det att FHV som vårdgivare uppfyller Socialstyrelsens regelverk för att ST-läkarens tjänstgöring ska godkännas enligt SOSFS 2015:8. Det ställs krav på såväl vårdgivare, verksamhetschef, studierektor, handledare och ST-läkare. Bland annat ska en ST ska granskas och utvärderas av extern aktör vilket bör ske var 5:e år.
Läs mer här

Huvudmannaskap och finansiering
I dag finns det ingen aktör som har huvudmannaskapet för ST i arbetsmedicin det finns heller inga externa medel för finansiering av lönekostnaden under praktikperioden på en AMM klinik.

Stiftelsen Arbetslivsforum fick tillsammans med Sveriges Företagshälsor förtroende av regeringen att tillfälligt ta ansvar för huvudmannaskapet för den nya tilläggspecialiteten i arbetsmedicin under 2016-2017. Detta innebar att 23 läkare fick möjlighet att fullfölja utbildningen under dessa två år. Medel beviljades också för att utreda och ta fram förslag på strukturer som är nödvändiga för att möjliggöra ett effektivt genomförande av utbildningen i framtiden, såsom studierektorsstruktur, urvalskriterier till specialiteten mm. Allt material kring en framtida utbildningsstruktur är överlämnat till Myndigheten för arbetsmiljökunskap, MynAk, som också har fått medel från Regeringen att finansiera stöd till företagshälsovårdens kompetensförsörjning.

Socialstyrelsen gjorde 2016 en förstudie på uppdrag av regeringen "Företagshälsovårdens kompetensförsörjning - om hur fler läkare ska vilja välja att utbilda sig inom tilläggsspecialiteten arbetsmedicin."

Läs intervju med en arbetsmedicinare. 


Arbets- och miljömedicinska kliniker
Arbets- och miljömedicin, Göteborg
Arbets- och miljömedicin, Linköping
Arbets- och miljömedicin, Syd
Arbets- och miljömedicin, Stockholm
Arbets- och miljömedicin, Umeå
Arbets- och miljömedicin, Uppsala
Arbets- och miljömedicin, Örebro