_self

Tidiga insatser i arbetslivet mot alkoholberoende - utbildningar

Att dricka för mycket
Ett problem som påverkar produktiviteten

Befolkningsstudier och studier genomförda på arbetsplatser i Sverige visar att 10–20 procent har en riskkonsumtion av alkohol. De flesta som har begynnande till mer omfattande alkoholproblem har både ett arbete och ett fungerande socialt liv. Det är i den här gruppen som problemen och kostnaderna sammantaget blir som störst eftersom det handlar om så många individer. Flertalet som har alkoholproblem söker inte hjälp inom den befintliga beroendevården bland annat på grund av att de inte identifierar sig med dem som vanligtvis söker hjälp där. Konsekvenserna blir negativa för såväl den individ som inte får den hjälp han eller hon behöver, som för arbetslivet och samhället i stort. Och behandlingsbehoven bara växer. Under de senaste tio åren har antalet alkoholberoende ökat kraftigt.

Företagshälsovården, med sin naturliga relation till arbetsplatsen, är en mycket viktig arena för att arbeta med alkohol och droger i arbetslivet. De flesta vuxna har en koppling till arbetslivet och FHV har stora möjligheter att erbjuda anställda evidensbaserade metoder som är effektiva både när det gäller att identifiera och åtgärda alkoholproblem i ett tidigt skede.


Utbildning för företagshälsan

15-metoden
Korta rådgivningssamtal enligt ett motivationsprogram, ibland kombinerat med läkemedel, är ett effektivt sätt att behandla måttliga alkoholproblem.Du som arbetar inom företagshälsovården kan utbilda dig i den s.k 15-metoden. Utbildningen pågår under två heldagar och syftar till att ge både teoretisk och klinisk kunskap om hur 15-metoden kan användas i praktiken.
Läs mer här

Kontrollerat drickande
De flesta som söker vård för alkoholberoende vill försöka dricka kontrollerat snarare än att sluta helt. Chansen att lyckas ökar om personen får strukturerat stöd. Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap i hur du som behandlare steg för steg kan hjälpa människor som drickerför mycket att minska sin konsumtion.
Läs mer här

MRO-utbildning (Medical Review Officer)
Utbildningen arrangeras av Sveriges Företagshälsor i samarbete med Karolinska universitetslaboratoriet. Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper om narkotika- och alkoholmarkörer samt särskild kompetens i att tolka narkotikaanalyser och att kvalitetssäkra hanteringen från provtagning till provsvar.
Läs mer här

Kvalitetssäkrad alkohol- och drogtestning
Utbildningen arrangeras av Sveriges Företagshälsor i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet. Kursen vänder sig till dig som genomför provtagning av alkohol- och drogtester och du får veta allt du behöver för att kunna genomföra säker provtagning.
Läs mer här


Seminarier om tidiga insatser vid alkoholproblem i arbetslivet för HR och chefer

Sveriges Företagshälsor arrangerar ibland seminarier för arbetslivet om tidiga insatser vid alkoholproblem. Just nu finns inget seminarium implanerat.


Behövs hjälp att sprida information om alkoholproblem i arbetslivet?

Ibland underlättar det om en extern sakkunnig expert berättar om ett ämne för att informationen ska ”gå genom rutan” hos kunder och beställare. En föreläsning kan t.ex. ges vid ett frukost- eller lunchmöte, ett kunskapsseminarium eller kanske som en del i en mer omfattande informationsinsats som FHV riktar till kund, t.ex. i en BAM-utbildning.

För mer information kontakta Pernilla Nordkvist, tfn: 08-762 67 42