_self

Universellt utformade arbetsplatser

Välkommen till en introduktionsdag i Universellt utformade arbetsplatser (UUA) och Företagshälsans roll i det Systematiska likabehandlingsarbetet

Datum: Våren 2020 (7 feb inställd)
Tid: 09.00-16.30 (kaffe & smörgås från 08.30)
Plats: Meddelas senare
Pris: Medlemmar 795:-, icke medlemmar 1295:- (inkl för- och em kaffe, lunch och dokumentation). Moms tillkommer

I vårt uppdrag som företagshälsopartners finns alltid en strävan att bistå våra kunder avseende Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM). Som Företagshälsa har vi god expertkunskap och vår potential att leverera kunskap, skapa trygghet och förenkla för våra kunder är stor. I takt med att tjänstesamhället växer blir människan organisationens starkaste, eller svagaste, länk i kedjan. Människokunskapen blir allt viktigare.

Inom ramen för arbetsmiljöarbetet fokuseras det alltmer kring mångfald och likabehandling på arbetsplatsen. Detta är på dagens arbetsplatser, och i samhället i övrigt, angeläget, intressant och aktuellt.

Vi som jobbar med hälsa vet att arbetet är en av våra största friskfaktorer. Många individer står idag helt i onödan utanför arbetsmarknaden. Det är viktigt att vi skapar ett arbetsliv som inkluderar alla för att den svenska välfärden ska kunna bibehållas.
Kompetens och bemanningsbrist såväl inom den offentliga som privata välfärdssektorn är idag ett stort problem. Vi har inte råd att utesluta individer från arbetsmarknaden, alla behövs.

Hur skapas ett Systematiskt likabehandlingsarbete och hur kan våra kunder få hjälp av oss på företagshälsan med dessa frågor?
Enligt Diskrimineringsombudsmannen, och därmed diskrimineringslagen, är det varje arbetsgivares skyldighet att bedriva ett arbete avseende de aktiva åtgärder som finns i lagen.

Vi inom företagshälsan behöver bli riktigt bra på dessa frågor, så att vi kan utbilda våra kunder och stödja dem i dessa frågor. Det finns många andra aktörer som dagligen levererar varierande tjänster kopplade till området, låt oss vara förstahandsvalet!

Sveriges Företagshälsor ingår som partner i ett ESF projekt där syftet är att ta fram utbildning för att skapa Universellt utformade arbetsplatser. Med universell utformning menas enligt FN
"sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning".

VI har därför ställt samman en utbildningsdag i Universellt utformade arbetsplatser (UUA) och Företagshälsans roll i det Systematiska likabehandlingsarbetet.

Ur innehållet:
- Vad är Universellt utformade arbetsplatser?
- Diskrimineringslagen och aktiva åtgärder – hur stödjer vi våra kunder?
- Normkritik - exempel på föreläsningar för kunderna.
- Nyttoaspekter med mångfald och inkludering.
- Hur kan vi stödja i framtagandet av mångfaldsplan etc?
- Goda exempel som ger resultat.

Kursledning: Lena Lehmann, ergonom, organisationskonsult och med mångårig erfarenhet från FHV samt Peter Munck af Rosenschöld, vd Sveriges Företagshälsor och representant i UUA projektet.
Kontaktperson: Marie Dahlgren, projektledare Sveriges Företagshälsor.