Metoder

Evidens och beprövad erfarenhet

En viktig uppgift för företagshälsovården är givetvis att påvisa resultat och effekt av genomförda insatser som kan återrapporteras till uppdragsgivaren / kunden. Företagshälsovården strävar därför efter att alltid använda evidensbaserade metoder där så finns. I de fall där det inte finns evidens för metoden bör utvärderande kvalitetskontroller genomföras för att mäta uppsatta mål. Mycket arbete inom företagshälsovården sker också efter beprövad erfarenhet.

Professor Irené Jensen och hennes forskarteam har tillsammans med Sveriges Företagshälsor bildat en grupp med representanter från de olika yrkesprofessionerna inom företagshälsovården. Gruppen kommer tillsammans att ta fram riktlinjer kring hur evidensbaserade metoder inom ett flertal områden på bästa sätt bör implementeras inom företagshälsovården. Läs mer


Mer om metoder

 

FHV.nu
FHV.nu är en nationell portal för information om forskning, utveckling och undervisning inom området företagshälsovård. Här finns många bra metoder att använda utan kostnad. Portalen administreras via Arbets- och miljömedicin i Uppsala i samarbete med landets övriga arbets- och miljömedicinska enheter och representanter från företagshälsovården.

fhvmetodik.se

fhvmetodik.se portal för evidensbaserade metoder inom företagshälsovården

fhvmetodik.se är ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt mellan Göteborg och Lunds universitet finansierat av FORTE och AFA. Syftet är att samla in och sprida kunskap om evidensbaserade metoder inom fysisk och psykisk ohälsa. Forskningsprogrammet är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan enheten för arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, avdelningen för arbets- och miljömedicin och enheten för ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet samt Institutet för stressmedicin i Göteborg.

Forskningsprogrammet omfattar psykisk ohälsa, muskel- och skelettbesvär, arbetsrelaterad astma samt problem orsakade av buller och vibrationer. Det ska leda till nya och bättre metoder och rutiner för bland annat hälsoundersökningar, bedömning av arbetsförmåga, riskbedömning och användande av skyddsåtgärder och skyddsutrustning. Projektet riktar sig till företagshälsovården i hela Sverige.

fhvforskning.se

fhvforskning.se ett kompetenscenter för företagshälsovården               
Företagshälsovård (FHV) är en bred och komplex verksamhet till stor nytta både för FHV:s kunder och för samhället.Företagshälsovården bidrar till goda arbetsmiljöer, effektiv rehabilitering och främjar hälsa. Även om FHV driver en effektiv och professionell verksamhet, kan verksamheten fortfarande utvecklas och förbättras. Här finns resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt som stöd och hjälp för både FHV och FHV:s kunder för ett sådant utvecklingsarbete.

Om forskningen
Den forskning som presenteras handlar bland annat om
utveckling och utvärdering av metoder som kan användas av FHV
metoder för FHV:s förebyggande arbetsmiljöarbete
metoder för FHV:s arbete med rehabilitering
individ-, grupp- och organisationsnivå
effekter av FHV:s arbete