_self

Projekt - Tidiga insatser i arbetslivet mot alkoholberoende

Att dricka för mycket
Ett problem som påverkar produktiviteten

Befolkningsstudier och studier genomförda på arbetsplatser i Sverige visar att 10–20 procent har en riskkonsumtion av alkohol. De flesta som har begynnande till mer omfattande alkoholproblem har både ett arbete och ett fungerande socialt liv. Det är i den här gruppen som problemen och kostnaderna sammantaget blir som störst eftersom det handlar om så många individer. Flertalet som har alkoholproblem söker inte hjälp inom den befintliga beroendevården bland annat på grund av att de inte identifierar sig med dem som vanligtvis söker hjälp där. Konsekvenserna blir negativa för såväl den individ som inte får den hjälp han eller hon behöver, som för arbetslivet och samhället i stort. Och behandlingsbehoven bara växer. Under de senaste tio åren har antalet alkoholberoende ökat kraftigt.

Företagshälsovården, med sin naturliga relation till arbetsplatsen, är en mycket viktig arena för att arbeta med alkohol och droger i arbetslivet. De flesta vuxna har en koppling till arbetslivet och FHV har stora möjligheter att erbjuda anställda evidensbaserade metoder som är effektiva både när det gäller att identifiera och åtgärda alkoholproblem i ett tidigt skede.


Nationellt kompetensstöd till företagshälsovården och arbetslivet

Under 2012-2015 erhöll Stiftelsen Arbetslivsforum statliga medel för att Sveriges Företagshälsor i samverkan med Karolinska Institutet samt Riddargatan1/Centrum för psykiatriforskning skulle stödja företagshälsovårdens arbete med tidiga insatser i arbetslivet mot alkoholproblem (TIA-projektet). I uppdraget ingick även att informera arbetslivet. Företagshälsovården erbjöds utbildning och implementeringsstöd samtidigt som metoder och material vidareutvecklades. Arbetslivet fick ökad kunskap genom olika typer av seminarier. Cirka 860 företagsläkare, företagssköterskor, beteendevetare med flera från företagshälsovården genomgick 2-dagarsutbildningen i 15-metoden och drygt 3 000 chefer och personalspecialister deltog på specialanpassade seminarier.

Verksamhetsansvarig för TIA-projektet
Ulric Hermansson, socionom, med dr. Telefon: 070-789 57 10. Ulric är bland annat verksam som forskare och universitetslektor vid Karolinska Institutet. Forskningen är inriktad på företagshälsovårdens möjligheter och begränsningar att tidigt upptäcka och åtgärda alkohol och narkotikaproblem på en arbetsplats. Är kliniskt verksam på Riddargatan 1 och var projektansvarig för regeringsuppdraget Tidiga insatser i arbetslivet mot alkoholberoende (TIA) som drivits i samverkan mellan Sveriges företagshälsor, Karolinska Institutet och Riddargatan1.

Projektledare för TIA-projektet
Pernilla Nordkvist, projektledare, företagssköterska. Telefon: 08-762 67 42. Pernilla har ett förflutet som företagssköterska med en bred erfarenhet av branschen och har på senare år varit verksam som projektledare i flera nationella regeringsuppdrag, bland annat i Riskbruksprojektet, TIA-projektet och AM-projektet.