Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och företagshälsovården!

Tidigare har det saknats nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Inom företagshälsovården har vi sedan länge arbetat med hälso-och livsstilsfrågor, mer än inom andra områden i hälso-och sjukvården, men vi har inte alltid haft vetenskaplig evidens för dess innehåll och effekt.

Företagshälsovårdens arbete består till ca 30 procent av hälsoundersökningar och livsstilsrelaterade frågeställningar. Då företagshälsovården strävar efter att ha ett arbetssätt som bygger på vetenskap och evidensbaserade metoder är de nationella riktlinjerna ett viktigt stöd i arbetet.
Socialstyrelsen presenterade i november 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder som riktar sig till hela hälso-och sjukvården. Riktlinjerna presenteras på Socialstyrelsens hemsida.

Riktlinjerna omfattar de fyra levnadsvanor som bidrar mest den till samlade sjukdomsbördan i Sverige idag; tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Svenska Läkaresällskapets sektion för arbets-och miljömedicin deltar i samarbetsprojektet mellan Socialstyrelsen och Svenska Läkaresällskapet med syfte att implementera riktlinjerna och dess metoder.
Implementeringsarbetet pågick under åren 2012-2014, och innefattade både nationella och regionala aktiviteter kring riktlinjernas innehåll och hur arbets-och miljömedicin/företagshälsovården kan arbeta med dessa.


Material
Innehåller den senaste vetenskapen och förslag på effektiva arbetssätt för läkare, företagssköterskor med flera inom Arbets- och miljömedicin och företagshälsovård.
Handledning i rökavvänjning för företagshälsovården
Handledning i samtal om matvanor 
Samtal om alkohol - Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin

Broschyrer i pappersformat kan beställas genom stig.toften@gmail.com


För mer information
Sektionsansvariga och aktiva med implementeringen till Arbets-och miljömedicinska kliniker och Företagshälsovård är Dr Ragnhild Ivarsson Walther och Dr Stig Norberg.
För diskussion och dialog kring riktlinjerna och hur vi kan föra ut kunskapen i våra verksamheter är du välkommen att höra av dig till Ragnhild tel. 070 7506092, ragnhild.walther@telia.com, eller Stig tel. 0731 54 85 85, stig.toften@gmail.com

Mer om projektet finns att läsa på Svenska Läkaresällskapet.