Riktlinjer för företagshälsan

Framtagandet av riktlinjerna har skett genom ett samarbete mellan Sveriges Företagshälsor, Karolinska Institutet och Sveriges Företagsläkarförening.

Dessa är framtagna för att ge företagshälsan och dess uppdragsgivare ett forskningsbaserat underlag med kvalitetssäkrade metoder och arbetssätt inom olika områden. Målet är att riktlinjerna ska vara lätta att förstå och enkla att använda i samarbetet mellan företagshälsan och arbetsplatsen.
Myndigheten för arbetsmiljökunskap har övertagit ägarskapet av riktlinjerna. 

Vad kostar den psykiska ohälsan för arbetsgivaren?

Psykisk ohälsa är numera den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige och står för drygt 40 procent av sjukfrånvarokostnaderna. Den totala kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige beräknades år 2012 uppgå till 184 miljarder kronor (det motsvarar ca 36 000 kronor per person i arbetsför ålder).
Med hjälp av det Arbetshälsoekonomiska analysverktyget får arbetsgivaren och företagshälsan vägledning och en praktisk guide för hur man kan beräkna kostnaderna för psykisk ohälsa i organisationen och se den ekonomiska effekten av att arbeta enligt de tidigare framtagna riktlinjerna för Psykisk ohälsa. Läs mer

 

Riktlinjer vid exponeringsmätning av hörseskadligt buller  
Riktlinjerna ger en praktisk vägledning – utifrån bästa tillgängliga kunskap – för att bestämma arbetstagarnas exponering för hörselskadligt buller enligt föreskrifterna AFS 2005:16. Beroende på exponeringen kan det sedan bli aktuellt att vidta åtgärder enligt föreskrifterna. Exempel på åtgärder finns bland annat i föreskrifternas allmänna råd. Riktlinjerna är huvudsakligen utformade för företagshälsan, men är även tänkta att användas som ett kunskapsunderlag för arbetsgivare och arbetsmiljöingenjörer som ska införa kvalitetssäkrade metoder för mätning av bullerexponering på arbetsplatsen.
Läs mer

 

Riktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen
Riktlinjerna företagshälsan och dess uppdragsgivare ett underlag som presenterar kvalitetssäkrade metoder när det gäller att tidigt förebygga, identifiera och åtgärda alkoholproblem bland medarbetare. Målet är att riktlinjerna ska vara lätta att förstå och enkla att använda i samarbetet mellan företagshälsan och arbetsplatsen. Riktlinjerna har även ett särskilt fokus på implementering, det vill säga hur metoderna och arbetssätten bör införas och tillämpas i den dagliga verksamheten.
Läs mer

 

Riktlinjer vid Psykisk ohälsa på arbetsplatsen
Riktlinjerna ger företagshälsan ett forskningsbaserat underlag för att utreda och åtgärda psykisk ohälsa på arbetsplatsen. De ska vara lätta att använda samt ta tillvara företagshälsornas flerprofessionella kompetens inom arbetshälsa och nära koppling till arbetsplatsen. Riktlinjerna är baserade på nationella och internationella kunskapsöversikter, originalartiklar och publicerade internationella riktlinjer om psykisk ohälsa på arbetsplatsen.
Läs mer

 

 

Tilläggsmaterial
AHA-enkäten 
Delar av det diagnostiska instrumentet LUQSUS-K-paketet, rekommenderas i riktlinjen. Nu har även delen LUCIE testats vetenskapligt och ingår därmed som ett av de rekommenderade alternativen för att bedöma utmattning och orsaker till detta. Instrumentet är utarbetat och prövat för klinisk undersökning på individnivå. 

 

Riktlinjer för Hälsoundersökningar via arbetsplatsen
Aktuell forskning visar att hälsoundersökningar via arbetsplatsen bör kombineras med insatser för hälsosamma levnadsvanor för att ge effekt. Syftet med dessa riktlinjer är att ge vägledning för genomförandet av kartläggningar, efterföljande insatser och utvärderingar på individ-, grupp-, och arbetsplats-/organisationsnivå för att skapa goda levnadsvanor bland de anställda. Riktlinjerna ger också stöd i hur detta kan implementeras i företagshälsans verksamheter.
Läs mer

Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg – levnadsvanor
Ett analysverktyg för att räkna på och ge sakliga argument för hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen.
Läs mer

 

Riktlinjer vid Ländryggsbesvär
Riktlinjerna ger företagshälsan ett forskningsbaserat underlag för att utreda och åtgärda ländryggsbesvär. De ska vara lätta att använda samt ta tillvara företagshälsornas flerprofessionella kompetens inom arbetshälsa och nära koppling till arbetsplatsen. Riktlinjer vid ländryggbesvär baseras framförallt på systematiska genomgångar av evidensläget och publicerade guidelines från Sverige och internationellt.
Läs mer

Arbetshälsoekonomiskt verktyg – ländryggsproblem
Ett beräkningsverktyg som underlättar att räkna på kostnader som uppstår när medarbetare drabbas av ryggbesvär och ger ekonomiska argument för insatser mot ryggbesvär samt för förbättrad hälsa på arbetsplatsen.
Läs mer

 


Läs mer