_self

Övriga utbildningar & seminarier

Det finns många utbildningar och seminarier som lämpar sig väl för kompetensutveckling inom företagshälsan och arbetslivet i övrigt.

Nedan följer ett urval


UUA - Universell Utformning av Arbetsplatser

Ett projekt med CSR Sweden, Forum, Funktionsrätt Sverige, IF Metall, KFO, Randstad, Sveriges Företagshälsor, Swedavia och Vasakronan i samverkan som medfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). 

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla. UUA tar ett helhetsgrepp på arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. Lösningar som funkar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat. Varken enskilda arbetsplatser eller samhället i stort har råd att gå miste om kompetensen hos personer med till exempel olika ålder, funktionsnedsättningar, språkkunskaper eller ohälsa.

UUA handlar både om att skapa effektiva organisationer och allas rätt att vara delaktiga i arbetslivet på lika villkor. Flera utbildningar finns för att lära sig mer om Universell Utformning av Arbetsplatser

Så fixar du vinnande inkludering
Lär av innovatörer från arbetslivet. En kostnadsfri halvdagsutbildning där några av Sveriges kunnigaste företag och organisationer delar med sig av hur de har arbetat för att öka tillgången till talang och nå bättre resultat.
Stockholm 28 januari

Grundutbildning i UUA
Stockholm 17 februari
Stockholm 3 mars
Stockholm 25 mars
Stockholm 30 mars

Under våren genomförs flera kostnadfria grundutbildnigar på flera ställen i landet.


Karlstads universitet

Arbetsmiljö i praktiken - en lönsam affär 7.5 hp
En organisation med god arbetsmiljö är attraktiv för arbetssökande och har större chans att behålla medarbetare. Den är också lönsam eftersom friska och nöjda medarbetare innebär färre sjukskrivningar och ökad produktivitet. Kursen ger dig fördjupad kunskap i arbetsmiljöarbetets regler, teorier och metoder, med särskilt fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Läs mer


Karolinska Institutet

KI, avdelningen för uppdragsutbildning, genomför kontinuerligt ett flertal kurser som riktar sig speciellt till företagshälsovården.
Läs mer


Företagsläkarföreningen
Gemensamma utbildningar SFLF-SAMF för ST i Arbetsmedicin eller Arbets- och Miljömedicin eller som fortbildning för färdiga företagsläkare.
Läs mer


Arbets- och miljömedicin Uppsala

Utbildningar och seminarier som vänder sig till dig som arbetar inom företagshälsovården.
Läs mer


Arbets- och miljömedicin Syd i Lund 

AMM Syd undersöker och analyserar misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa. Prevention är en del av detta arbete och en av uppgifter är att vara ett kunskapscenter inom de arbetsmiljö och miljömedicinska områdena. Kontinuerligt annordas en rad utbildningsaktiviteter som riktar sig till företagshälsovård i stort, men även till yrkeskategorier som läkare, sköterskor, arbetsmiljöingenjörer, ergonomer m.fl..
Läs mer


Högskolan i Gävle

Belastningsergonomisk riskbedömning 7,5 hp
För dig som vill ha fördjupad kunskap om och lära dig vetenskapligt baserade metoder för belastningsergonomisk riskbedömning i teori och praktik. Kursen innehåller bl. a. riskteori, belastningsexponering, översikt över befintliga riskbedömningsmetoder med fördjupning kring ett brett urval av dessa samt rapportskrivning. För dig som redan idag gör belastningsergonomiska riskbedömningar eller är i behov av att kunna göra sådana, t.ex. för att svara upp mot arbetsgivares och Arbetsmiljöverkets krav på riskbedömningar. 
Läs mer


Lunds universitet

Service Management, Health Management - Kandidatprogram
180 högskolepoäng 3 år
Utbildningen ges på den samhällsvetenskapliga fakulteten där de central delarna ligger på ledarskap, organisation och arbetsmiljön inom tjänstesektorn. Programmet fokuserar på de salutogena aspekterna av ett hälsofrämjande ledarskap och friskfaktorer i arbetslivet. Det är en omarbetning av nuvarnade program.
Läs mer  


Mittuniversitetet

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp Läs mer


Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns sjukvårdsområde

Arrangerar seminarier inom det arbets- och miljömedicinska området. Läs mer


NIVA - Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet

Niva är ett samnordiskt institut finansierat av Nordiska ministerrådet ordnar kurser för företagshälsospecialister i alla nordiska länder.
Läs mer


Prevent

Prevent  hjälper företag att förbättra arbetsmiljön genom att informera, utbilda och ta fram produkter, böcker och verktyg som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet. De är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.  
Läs mer

Kostnadsfri webbutbildning "Work and Technology on Human Terms"
Utbildningen är framtagen i samarbete mellan Prevent och fem universitet och tekniska högskolor. Syftet med webbutbildningen är att bidra till säkrare och hälsosammare arbetsplatser genom att öka kunskaperna om hur produkter, system och arbetsorganisationer kan utformas på människans villkor. Utbildningen är på engelska.Webbutbildningen tar upp olika områden som organisatorisk och social arbetsmiljö, fysisk arbetsmiljö, information och interaktion i tekniska system och metoder och utvecklingsprocesser. Det går bra att välja ut de områden som är mest aktuella för din organisation. Utbildningen vänder sig i första hand till ingenjörer, ekonomer och beteendevetare, men alla som är med vid utveckling av organisationer, tekniska system och produkter som påverkar arbetsmiljön har nytta av den. Att den finns på internet, är kostnadsfri och kan genomföras oberoende av andra ger stor flexibilitet både till hur utbildningen läggs upp och i vilken takt den genomförs.


Svenska sällskapet för arbets- och miljödermatologi (SSAMD)

Anordnar i samverkan med Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen (YMDA), Skånes universitetssjukhus, Malmö en informationsdag om handeksem med fokus på arbetsorsakat handeksem.

Handeksem – en folksjukdom med långtgående konsekvenser
Onsdag 25 mars 2020, Malmö
Målgrupp: Företagshälsovård, primärvård, hudsjukvård, arbets-och miljömedicin, Försäkringskassan.
Läs mer


Umeå universitet

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte i Umeå

14-15 maj 2020
Mötet riktar sig till medarbetare inom företagshälsovård, arbets- och miljömedicinska enheter samt till personer som är intresserad av senaste nytt inom arbetsmiljö, psykologi, ergonomi, arbetsmedicin och miljömedicin. Vid konferensen tas teman upp som bl. a. rör unga i arbetslivet, riskbedömning, arbete i kyla, samverkan i arbetsmiljöarbetet och hälsoeffekter av luftföroreningar. 
Läs mer


Centrum för psykiatriforskning

- Utbildningsdag

19 Februari, 13.00-16.30
Biomedicum 1, Solnavägen 9, Stockholm
Läs mer


Svenska Narkotikapolisföreningen

Heldagsutbildningar för arbetslivet:
18 mars, Malmö 
2 april, Gävle 
14 maj, Göteborg

Ur innehållet  
 Narkotikaflödet i landet, Polisens nya narkotikastrategi
 Preparat och trender i Sverige och i omvärlden
 Samsjuklighet – droganvändning vid psykisk ohälsa Malmö och Göteborg
 Cannabis som medicin - vetenskap och mytbildning som blivit politik Gävle
 Kristalliserat metamfetamin-ett ökande problem? Gävle
 Vad har hänt i Colorado efter legaliseringsprocessen Malmö och Göteborg
 Från fjällbygdens skuggiga sida till rampljusets varma sken (med Jon Henrik Fjällgren) Malmö och Gävle
 Hoppa av och skapa nytt liv - en f d gängmedlem berättar Göteborg