_self

Övriga utbildningar & seminarier

Det finns många utbildningar och seminarier som lämpar sig väl för kompetensutveckling inom företagshälsan och arbetslivet i övrigt.

Nedan följer ett urval


Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har redovisat till regeringen uppdragen "Faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser" och "Framtidens arbetsmiljö i Sverige".
Under våren påbörjas arbetet med att sprida kunskap från uppdragen.

OBS! Mynak har beslutat att skjuta upp samtliga webbinarium som var planerade under våren.

16 MARS Ledarskap för hälsa och välbefinnande
23 MARS Psykosocial arbetsmiljö – hälsa och välmående
20 APRIL Organisatorisk förändringskompetens på arbetsplatser
11 MAJ Framtidens arbetsmiljö - trender, digitalisering och anställningsformer
19 MAJ Organisering av arbete och dess betydelse för hälsa och välbefinnande
28 MAJ Fysisk arbetsmiljö för hälsa, välmående och prestation (plats ej bestämd)
Läs mer


UUA - Universell Utformning av Arbetsplatser

Ett projekt med CSR Sweden, Forum, Funktionsrätt Sverige, IF Metall, KFO, Randstad, Sveriges Företagshälsor, Swedavia och Vasakronan i samverkan som medfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). 

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla. UUA tar ett helhetsgrepp på arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. Lösningar som funkar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat. Varken enskilda arbetsplatser eller samhället i stort har råd att gå miste om kompetensen hos personer med till exempel olika ålder, funktionsnedsättningar, språkkunskaper eller ohälsa.

UUA handlar både om att skapa effektiva organisationer och allas rätt att vara delaktiga i arbetslivet på lika villkor. Flera utbildningar finns för att lära sig mer om Universell Utformning av Arbetsplatser

Grundutbildning i UUA

Stockholm 30 mars


Karlstads universitet

Arbetsmiljö i praktiken - en lönsam affär 7.5 hp
En organisation med god arbetsmiljö är attraktiv för arbetssökande och har större chans att behålla medarbetare. Den är också lönsam eftersom friska och nöjda medarbetare innebär färre sjukskrivningar och ökad produktivitet. Kursen ger dig fördjupad kunskap i arbetsmiljöarbetets regler, teorier och metoder, med särskilt fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Läs mer


Karolinska Institutet

KI, avdelningen för uppdragsutbildning, genomför kontinuerligt ett flertal kurser som riktar sig speciellt till företagshälsovården.
Läs mer


Företagsläkarföreningen
Gemensamma utbildningar SFLF-SAMF för ST i Arbetsmedicin eller Arbets- och Miljömedicin eller som fortbildning för färdiga företagsläkare.
Läs mer


Arbets- och miljömedicin Uppsala

Utbildningar och seminarier som vänder sig till dig som arbetar inom företagshälsovården.
Läs mer


Arbets- och miljömedicin Syd i Lund 

AMM Syd undersöker och analyserar misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa. Prevention är en del av detta arbete och en av uppgifter är att vara ett kunskapscenter inom de arbetsmiljö och miljömedicinska områdena. Kontinuerligt annordas en rad utbildningsaktiviteter som riktar sig till företagshälsovård i stort, men även till yrkeskategorier som läkare, sköterskor, arbetsmiljöingenjörer, ergonomer m.fl..
Läs mer


Högskolan i Gävle

Belastningsergonomisk riskbedömning 7,5 hp
För dig som vill ha fördjupad kunskap om och lära dig vetenskapligt baserade metoder för belastningsergonomisk riskbedömning i teori och praktik. Kursen innehåller bl. a. riskteori, belastningsexponering, översikt över befintliga riskbedömningsmetoder med fördjupning kring ett brett urval av dessa samt rapportskrivning. För dig som redan idag gör belastningsergonomiska riskbedömningar eller är i behov av att kunna göra sådana, t.ex. för att svara upp mot arbetsgivares och Arbetsmiljöverkets krav på riskbedömningar. 
Läs mer


Lunds universitet

Service Management, Health Management - Kandidatprogram
180 högskolepoäng 3 år
Utbildningen ges på den samhällsvetenskapliga fakulteten där de central delarna ligger på ledarskap, organisation och arbetsmiljön inom tjänstesektorn. Programmet fokuserar på de salutogena aspekterna av ett hälsofrämjande ledarskap och friskfaktorer i arbetslivet. Det är en omarbetning av nuvarnade program.
Läs mer  


Mittuniversitetet

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp Läs mer


Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns sjukvårdsområde

Arrangerar seminarier inom det arbets- och miljömedicinska området. Läs mer


NIVA - Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet

Niva är ett samnordiskt institut finansierat av Nordiska ministerrådet ordnar kurser för företagshälsospecialister i alla nordiska länder.
Läs mer


Prevent

Prevent  hjälper företag att förbättra arbetsmiljön genom att informera, utbilda och ta fram produkter, böcker och verktyg som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet. De är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.  
Läs mer


Umeå universitet

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte i Umeå

14-15 maj 2020
Mötet riktar sig till medarbetare inom företagshälsovård, arbets- och miljömedicinska enheter samt till personer som är intresserad av senaste nytt inom arbetsmiljö, psykologi, ergonomi, arbetsmedicin och miljömedicin. Vid konferensen tas teman upp som bl. a. rör unga i arbetslivet, riskbedömning, arbete i kyla, samverkan i arbetsmiljöarbetet och hälsoeffekter av luftföroreningar. 
Läs mer


Svenska Narkotikapolisföreningen

Heldagsutbildningar för arbetslivet:
2 april, Gävle 
14 maj, Göteborg

Ur innehållet  
 Narkotikaflödet i landet, Polisens nya narkotikastrategi
 Preparat och trender i Sverige och i omvärlden
 Samsjuklighet – droganvändning vid psykisk ohälsa Malmö och Göteborg
 Cannabis som medicin - vetenskap och mytbildning som blivit politik Gävle
 Kristalliserat metamfetamin-ett ökande problem? Gävle
 Vad har hänt i Colorado efter legaliseringsprocessen Malmö och Göteborg
 Från fjällbygdens skuggiga sida till rampljusets varma sken (med Jon Henrik Fjällgren) Malmö och Gävle
 Hoppa av och skapa nytt liv - en f d gängmedlem berättar Göteborg