_self

Övriga utbildningar & seminarier

Det finns många utbildningar och seminarier som lämpar sig väl för kompetensutveckling inom företagshälsan och arbetslivet i övrigt.

Nedan följer ett urval


Karlstads universitet

Arbetsmiljö i praktiken - en lönsam affär 7.5 hp
En organisation med god arbetsmiljö är attraktiv för arbetssökande och har större chans att behålla medarbetare. Den är också lönsam eftersom friska och nöjda medarbetare innebär färre sjukskrivningar och ökad produktivitet. Kursen ger dig fördjupad kunskap i arbetsmiljöarbetets regler, teorier och metoder, med särskilt fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Läs mer


Karolinska Institutet

KI, avdelningen för uppdragsutbildning, genomför kontinuerligt ett flertal kurser som riktar sig speciellt till företagshälsovården.
Läs mer


Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag att informera och sprida kunskap inom ett flertal särskilt utvalda områden. Ett arbete med att ta fram antal kunskapsöversikter pågår som presenteras vid olika seminarietillfällen. Läs mer i Arbetsmiljöverkets kalendarium.


Företagsläkarföreningen
Gemensamma utbildningar SFLF-SAMF för ST i Arbetsmedicin eller Arbets- och Miljömedicin eller som fortbildning för färdiga företagsläkare.
Läs mer


Arbets- och miljömedicin Uppsala

Utbildningar och seminarier som vänder sig till dig som arbetar inom företagshälsovården.
Läs mer


Arbets- och miljömedicin Syd i Lund 

AMM Syd undersöker och analyserar misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa. Prevention är en del av detta arbete och en av uppgifter är att vara ett kunskapscenter inom de arbetsmiljö och miljömedicinska områdena. Kontinuerligt annordas en rad utbildningsaktiviteter som riktar sig till företagshälsovård i stort, men även till yrkeskategorier som läkare, sköterskor, arbetsmiljöingenjörer, ergonomer m.fl..
Läs mer


Folkhälsomyndigheten
 

Att förebygga eller minska psykisk ohälsa genom insatser i arbetslivet
- presentation av två litteraturöversikter

Datum:  2 december
Tid:       08.30 - 10.00
Plats:    Waterfront
Ort:      Stockholm
Läs mer


Högskolan i Gävle

Belastningsergonomisk riskbedömning 7,5 hp
För dig som vill ha fördjupad kunskap om och lära dig vetenskapligt baserade metoder för belastningsergonomisk riskbedömning i teori och praktik. Kursen innehåller bl. a. riskteori, belastningsexponering, översikt över befintliga riskbedömningsmetoder med fördjupning kring ett brett urval av dessa samt rapportskrivning. För dig som redan idag gör belastningsergonomiska riskbedömningar eller är i behov av att kunna göra sådana, t.ex. för att svara upp mot arbetsgivares och Arbetsmiljöverkets krav på riskbedömningar. 
Läs mer


Mittuniversitetet

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp Läs mer


Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns sjukvårdsområde

Arrangerar seminarier inom det arbets- och miljömedicinska området. Läs mer


NIVA - Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet

Niva är ett samnordiskt institut finansierat av Nordiska ministerrådet ordnar kurser för företagshälsospecialister i alla nordiska länder.
Läs mer


Prevent

Prevent  hjälper företag att förbättra arbetsmiljön genom att informera, utbilda och ta fram produkter, böcker och verktyg som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet. De är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.  
Läs mer

Kostnadsfri webbutbildning "Work and Technology on Human Terms"
Utbildningen är framtagen i samarbete mellan Prevent och fem universitet och tekniska högskolor. Syftet med webbutbildningen är att bidra till säkrare och hälsosammare arbetsplatser genom att öka kunskaperna om hur produkter, system och arbetsorganisationer kan utformas på människans villkor. Utbildningen är på engelska.Webbutbildningen tar upp olika områden som organisatorisk och social arbetsmiljö, fysisk arbetsmiljö, information och interaktion i tekniska system och metoder och utvecklingsprocesser. Det går bra att välja ut de områden som är mest aktuella för din organisation. Utbildningen vänder sig i första hand till ingenjörer, ekonomer och beteendevetare, men alla som är med vid utveckling av organisationer, tekniska system och produkter som påverkar arbetsmiljön har nytta av den. Att den finns på internet, är kostnadsfri och kan genomföras oberoende av andra ger stor flexibilitet både till hur utbildningen läggs upp och i vilken takt den genomförs.


Svenska sällskapet för arbets- och miljödermatologi (SSAMD)

Anordnar i samverkan med Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen (YMDA), Skånes universitetssjukhus, Malmö en informationsdag om handeksem med fokus på arbetsorsakat handeksem.

Handeksem – en folksjukdom med långtgående konsekvenser
Onsdag 25 mars 2020, Malmö
Målgrupp: Företagshälsovård, primärvård, hudsjukvård, arbets-och miljömedicin, Försäkringskassan.
Läs mer


Umeå universitet

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte i Umeå

14-15 maj 2020
Mötet riktar sig till medarbetare inom företagshälsovård, arbets- och miljömedicinska enheter samt till personer som är intresserad av senaste nytt inom arbetsmiljö, psykologi, ergonomi, arbetsmedicin och miljömedicin. Vid konferensen tas teman upp som bl. a. rör unga i arbetslivet, riskbedömning, arbete i kyla, samverkan i arbetsmiljöarbetet och hälsoeffekter av luftföroreningar. 
Läs mer