_self

Arbetsmiljö, organisation och hälsa – hur hänger det ihop och varför?

Vid ett seminarium på Näringslivets Hus den 10 oktober under rubriken Vägen mot ett mer hälsosamt arbetsliv presenterades Sveriges Företagshälsors rapport - Arbetsmiljö, organisation och hälsa – hur hänger det ihop och varför?  

Den psykiska ohälsan är ett växande samhällsproblem. Orsakerna till de ökande sjukskrivningstalen har diskuterats länge. Nu har sambandet mellan hälsa, arbetsmiljö och organisation utretts i den nya rapporten Arbetsmiljö, organisation och hälsa – hur hänger det ihop och varför? Skriven av nationalekonomen Laura Hartman och analytikern Petter Odmark. I rapporten pekas också på fyra punkter i en inledande reformagenda för ett mer hälsosamt arbetsliv.

Rapporten presenterades av Laura Hartman och Petter Odmark. Därefter diskuterades i en panel med socialminister Lena Hallengren (S), Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) ledamot i Socialförsäkringsutskottet, Ann-Katrin Järåsen kommunalråd Torsby kommun samt Joachim Morath vd Feelgood hur kunskapen om ohälsa kan omsättas i friskare arbetsplatser.  

Vägen framåt - rapportens slutsatser
- Det systematiska arbetsmiljöarbetet bör breddas och lyftas till högsta ledningens bord
- Det måste utvecklas sätt att mäta god styrning och ledning,
- Det behövs mer forskning om framgångsrikt förändringsarbete
- Det behövs mer kunskapsutbyte mellan privat och offentlig sektor

Nu tar ett fortsatt arbete under hösten vid med målsättningen att vidareutveckla rapportens slutsatser.

Se seminariet här i efterhand