_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self
_self

Sveriges Företagshälsor är företagshälsovårdens branschorganisation.
Vi verkar för att säkerställa en god kvalitet hos landets företagshälsor. Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att landets arbetsgivare ska få hållbara, effektiva och attraktiva organisationer. Medarbetare ska samtidigt få ett hälsosamt, säkert och stimulerande yrkesliv.

Investeringar i företagshälsovård är en vinst för alla parter

Sveriges Företagshälsors medlemmar motsvarar majoriteten av branschen med flera tusen samverkande specialister inom arbetsmiljö & hälsa, frisk- och sjukvård samt rehabilitering. 

Läs mer om företagshälsovård

I fokus

Den 1 juli kommer alla arbetsgivare behöva göra en plan för återgång i arbete om de har medarbetare som väntas vara borta från arbete mer än 60 dagar på grund av sjukdom. Planen ska vara arbetsgivarens stöd i rehabiliteringsarbetet och ska göras senast 30 dagar från första sjukdagen. Alla arbetsgivare berörs av regeländringen, undantag är om det är uppenbart att medarbetarens hälsotillstånd gör det omöjligt att komma tillbaka till arbete. I samband med förändringen kommer det nuvarande arbetsplatsnära stödet, som arbetsgivaren kan söka, att utvidgas till att även omfatta planering, genomförande och uppföljning av insatser. Från 1 juli 2018 byter det utvidgade bidraget namn till Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och kan användas för att få stöd från företagshälsan i rehabiliteringsarbetet. Läs mer

Ett nära och bra samarbete med företagshälsan ger bättre förutsättningar för att skapa hållbara organisationer och ett bra arbetsliv.
Nu har vi tagit fram en guide för köp av tjänster från företagshälsan för privat sektor. Fylld med råd och tips beskriver guiden en process i 6 steg, från behovsanalys till uppföljning. Vi har även gjort en uppdatering av upphandlingsguiden för offentlig sektor som ger stöd och hjälp till er som är på väg in i en upphandlingsprocess enligt LOU. 

 

Från sjukfrånvaro till frisknärvaro. Alla behövs för att skapa ett friskare arbetsliv. Se vår kortfilm om företagshälsovårdens roll för ett friskare Sverige.

REPLIK DN DEBATT 24/1. Om sjukskrivningarna ska minska och återgången till arbete ske snabbare, så behöver ett antal organisatoriska förändringar ske. I korta drag bör företagshälsovården få ansvar för återgång i arbete och rätt stöd bör snabbare ges till individen om återgång till samma arbetsplats är omöjlig, skriver Peter Munck, vd Sveriges Företagshälsor.

Den senaste Jobbhälsobarometern 2017:2 som släpptes i december  talar sitt tydliga språk. Det finns ett samband mellan hur ofta man känt psykiskt obehag av att gå till jobbet och om man har upplevt att man själv eller en kollega blivit utsatt för trakasserier eller mobbing på arbetet under det senaste året. Ju oftare man upplever obehag att gå till jobbet, desto vanligare är det att det förekommer trakasserier eller mobbning på arbetet.