_self
_self
_self
_self
_self

Sveriges Företagshälsor är företagshälsovårdens branschorganisation.
Tillsammans med våra medlemmar strävar vi efter att landets arbetsgivare ska få hållbara, effektiva och attraktiva organisationer. Medarbetare ska samtidigt få ett hälsosamt, säkert och stimulerande yrkesliv.

Investeringar i företagshälsovård är en vinst för alla parter

Sveriges Företagshälsors medlemmar motsvarar majoriteten av branschen med med flera tusen samverkande specialister inom arbetsmiljö & hälsa, frisk- och sjukvård samt rehabilitering. 

Läs mer om företagshälsovård

I fokus

Jobbhälsoindex sjunker i Sverige och särskilt för de yngre anställda. Det visar en ny rapport från Jobbhälsobarometern - Jobbhälsoindex, delrapport 3:2013, som nu i mars 2014 publiceras för första gången. Det innebär att de anställda upplever att arbetsförhållanden som påverkar hälsa och arbetstillfredsställelse har försämrats. Jobbhälsoindex är generellt lägre bland kvinnor jämfört med männen. Det betyder att kvinnorna bedömer sin fysiska och psykiska arbetsmiljö sammantaget sämre än männen. Anställda inom utbildningsområdet har lägst Jobbhälsoindex. Vilket innebär att anställda inom den svenska skolan upplever att de sammantaget har sämst fysisk och psykisk arbetsmiljö av samtliga näringsgrenar. Jobbhälsoindex är ett mått på en bra arbetshälsa och arbetsmiljö och är en sammanvägning av ett tiotal variabler ifrån Jobbhälsobarometern. Det handlar mycket om kontroll, mening och arbetstillfredsställelse.
Läs mer
 

Branschföreningens medlemmar hälsas välkommen till ett antal regionala medlemsmöten under våren. Vi kommer att samlas i Örebro, Uppsala, Örnsköldsvik, Luleå, Göteborg, Växjö, Stockholm, Borlänge och Malmö. Läs mer och anmäl dig här.

20 maj 2014 hälsas alla medlemmar välkomna till Sveriges Företagshälsors årsmöte. Dagen inleds med en exklusiv workshop för medlemsföretagens ledningsgrupper.
Läs mer här

 

Ny Delrapport från Jobbhälsobarometern
Arbetsmotivationen sjunker i Sverige – särskilt för de som är eller tror att de kommer vara sjuka!

Så kan denna rapport från Jobbhälsobarometern sammanfattas med en kort mening.

Arbetsmotivationen sjunker för de som är, och de som förväntar sig att vara mer sjukfrånvarande det närmaste året. Det visar den andra delrapporten 2013 från Jobbhälsobarometern. Från toppåret 2009 – krisåret – har arbetsmotivationen minskat något för att 2013 gå brantare utför. För den grupp som tror sig vara sjukfrånvarande framöver kan arbetsmotivationens utförslöpa snarare liknas vid en svart pist.

 

Socialförsäkringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet höll ett seminarium den 12 november om företagshälsovårdens roll i rehabiliteringsarbetet. Lars Hjalmarson, vd Sveriges Företagshälsor, var inbjuden som talare tillsammans med statssekreterare Anna Pettersson Westerberg Socialdepartementet samt företrädare från Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket  och Företagsläkarföreningen. Seminariet avslutades med en frågestund från utskottens ledamöter. Sveriges Företagshälsor poängterade vikten av att regeringen nu premierar tidiga och förebyggande insatser från FHV för att nå något resultat med det kraftigt nedskurna statsbidraget från jan 2014. Se webbutsändning.

Jobbhälsobarometern, Delrapport 2013:1 som kom den 4 november visar tydligt på att kvinnor i svenskt arbetsliv är än mer utsatta för ohälsa.

Kvinnor är, och kommer att vara, mer sjukfrånvarande än männen det närmaste året enligt egen självskattning visar den första delrapporten 2013 från Jobbhälsobarometern. Kvinnor uppger även i större omfattning än männen att de gått till arbetet trots att de har varit sjuka och ”borde” stannat hemma. Det är också mer vanligt att kvinnor känt fysisk smärta i relation till arbetet jämfört med männen. Dessutom är det betydligt mer förekommande att kvinnor känt psykiskt obehag att gå till arbetet jämfört med männen.
Läs mer

- ett sätt att förändra alkoholvanorna, minska drickandet och få bort de skadliga konsekvenserna.
Sveriges Företagshälsor i samverkan med Karolinska Institutet samt Riddargatan1/Centrum för psykiatriforskning. 
Läs mer om utbildning i 15-metoden.