Om Företagshälsovård

Företagshälsans expertkunskap bygger på att se och fånga upp tidiga signaler på ohälsa och hjälpa arbetsgivaren att förebygga och minska alla typer av risker i arbetsmiljön. Som en strategisk part stödjer och hjälper företagshälsan arbetsgivaren med att förhindra ohälsa på arbetsplatsen och underlätta snabbare återgång i arbete när sjukdom och skador uppstår. Även arbetet med att behålla det friska friskt är en viktig del att arbeta med på alla arbetsplatser för att skapa bättre förutsättningar för hållbara organisationer.
Två kvinnor pratar på jobbet
Företagshälsovård - Företagshälsa

Företagshälsan en oberoende expertresurs som anlitas av arbetsgivaren för att leverera företagshälsovård inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsan arbetar framförallt med att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser. De har kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. I Arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå men det är arbetsgivaren, utifrån sin specifika verksamhet, som ansvarar för att göra bedömningen. Företagshälsovård som ord är inte ett namnskyddat begrepp och brukar användas för att beskriva typen av verksamhet (jmf sjukvård). Leverantören av företagshälsovård brukar benämnas Företagshälsa (jmf vårdgivare).

Arbetsplatsen är en arena för folkhälsan. Med rätt uppdrag och rätt förutsättningar är företagshälsan en stark resurs som kan bidra till hela samhällets välbefinnande för ett långt och hållbart arbetsliv.

Företagshälsovård i Sverige

Företagshälsans tjänster innebär framför allt är att se och fånga upp tidiga signaler på ohälsa genom att förebygga och minska alla typer av risker i arbetsmiljön. Företagshälsans arbetsområde är omfattande och innebär både ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv samt ett efterhjälpande arbete med arbetsanpassning och rehabilitering för de som är skadade eller har blivit sjuka. Se exempel på svenska företag och organisationer som bedriver företagshälsovård enligt lagen (AML). 

I Sverige har alla rätt till en bra och säker arbetsmiljö där sjukdomar och olycksfall förebyggs och undanröjs. Arbetsgivaren har också ett omfattande rehabiliteringsansvar som innebär att alla måste få hjälp med att återkomma i arbete vid sjukskrivning. Har arbetsgivaren inte tillräcklig med egen kunskap eller kompetens inom området arbetsmiljö och hälsa är företagshälsan en stark part att ta hjälp av.

Företagshälsan kan även hjälpa arbetsgivaren med insatser vid utredningar av arbetsskador, risk- och missbruk, krishantering, stress, kränkande särbehandling med mera. Även allt det som omfattar det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som alla arbetsgivare har en skyldighet att bedriva. Företagshälsan kan också anlitas vid organisationsförändringar för att bidra med kunskap om hur förändringarna påverkar arbetet samt anlitas vid planering av nya lokaler och arbetsmetoder, liksom vid inköp av maskiner och utrustning.

Det finns ingen offentlig finansiering av företagshälsovården, det är arbetsgivaren som beställer och betalar för företagshälsans tjänster. En del större företag (framför allt inom industrin), regioner, landsting och kommuner samt Försvarsmakten har sin egen inbyggda företagshälsa men majoriteten av Sveriges arbetsgivare har ett avtal med ett externt företag som bedriver företagshälsovård.

Inom företagshälsan arbetar framförallt företagssköterskor, företagsläkare, ergonomer, fysioterapeuter, arbetsmiljöingenjörer, beteendevetare och psykologer. De har, utöver sin grundexamen, vanligtvis en påbyggnadsutbildning i hur arbetet påverkar hälsan och hur hälsan påverkar arbetet. Under senare år har även hälsoutvecklare/hälsopedagoger och arbetsterapeuter knutits till teamet. I Sverige finns det cirka 100 företag och organisationer som bedriver företagshälsovård enligt arbetsmiljölagens definition. Inom den offentliga sektorn är företagshälsovård obligatoriskt enligt kollektivavtal. Inom den privata sektorn uppger ca 2/3 av alla sysselsatta att de har tillgång till företagshälsovård.

Företagshälsovården är en marknadsanpassad kunskapsbransch, med bred kompetens där samarbetet mellan olika kompetenserna är unikt och viktigt. Vår utgångspunkt är arbetsplatsen och organisationen där vi förebygger, undanröjer och beskriver samband mellan organisation, grupp och individ.