Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Arbetsgivare får bidrag för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd är ett bidrag till arbetsgivare för att förebygga sjukskrivningar och underlätta för medarbetare att komma tillbaka efter en sjukskrivning. Bidraget gäller när en arbetsgivare anlitar företagshälsan för olika typer av insatser.
Stressad

Arbetsgivarens ansvar och företagshälsans roll

Arbetsgivaren har ansvar för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro hos sina medarbetare. För att uppfylla det ansvaret kan arbetsgivaren behöva ta hjälp av företagshälsan. Företagshälsan kan ge förebyggande insatser för en person med symptom på ohälsa och därmed förhindra att ohälsan försämras och leder till sjukskrivning. De kan också stötta den som redan är sjukskriven med rehabiliteringsinsatser, vilket främjar ett snabbare tillfrisknande och en hållbar återgång i arbete.

Det är företagshälsan, tillsammans med arbetsgivaren och medarbetaren, som planerar och genomför lämpliga insatser. För att arbetsgivare ska kunna få bidrag krävs att de anlitar en företagshälsovård som Försäkringskassan godkänt som anordnare.

Vad är storleken på bidraget?

Bidraget täcker hälften av kostnaden för insatsen och den andra halvan ska arbetsgivaren själv bekosta. För en enskild medarbetare får arbetsgivaren max
10 000 kronor per år. Sammanlagt kan arbetsgivaren få 200 000 kronor som mest per år.

Vilka insatser kan företagshälsan ge inom ramen för bidraget? 

 • Utreda medarbetarens ohälsa.
 • Utreda medarbetarens behov för att kunna vara kvar eller återgå i arbete.
 • Göra en planering för medarbetares återgång i arbete vid sjukskrivning.
 • Ge stödsamtal för att en medarbetare ska kunna vara kvar eller komma tillbaka i arbete.
 • Via en rehabiliteringskoordinator utreda, planera, genomföra eller följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder för en medarbetare.
 • Ge råd till arbetsgivaren om anpassning av en medarbetares arbetsplats, arbetsuppgifter eller arbetstider.
 • Se över medarbetarens behov av arbetshjälpmedel eller ändrad arbetsteknik.

Vilka insatser täcks inte av bidraget? 

 • Medicinsk eller annan behandling, exempelvis besök hos naprapat eller fysioterapeut.
 • Hälsofrämjande insatser till exempel
  • friskvård
  • rökavvänjningskurs
  • gruppgymnastik
  • viktminskningsprogram
 • Tjänster som till exempel
  • screeningverktyg för att identifiera ohälsa på företag generellt
  • organisationsutveckling
  • grupp- och medarbetarutveckling
  • ledarskapsutbildningar
  • chefscoachning
  • föreläsningar
  • coachande aktiviteter för grupper eller liknande.

Läs mer  

Försäkringskassans vägledning för handläggning av Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och medicinsk service.