Utbildning

Arbetslivet idag påverkas starkt av en ständigt pågående förändringsprocess där utvecklingen går i ett allt snabbare tempo. Såväl individen, gruppen som organisationen behöver i hög grad vara förändringsbenägen för att möta omvärldens förväntningar. I detta sammanhang har Företagshälsan en viktig roll att spela då den står för kunskap och kompetens i alla de frågor som uppstår i relationen mellan arbete och människors behov, hälsa och livskvalitet. Inom Företagshälsan finns en bred kompetens inom organisations- och hälsovetenskap, försäkringsmedicin, socialvetenskap och hela arbetsmiljöområdet.
Personer som samtalar under en utbildning

Sveriges Företagshälsor har som ett av sina två huvuduppdrag att stödja och stärka kompetensutvecklingen inom branschen. Det omfattar dels att driva påverkansarbete kring professionsutbildningarna (där läkarutbildningen varit dominerande under ett antal år) och dels stödja de unika kunskapsområden som företagshälsans professioner besitter. Ett dominerande fokusområde för föreningens utbildningsverksamhet är Alkohol & Droger.

Specialistutbildningar

Företagshälsan har som sitt grunduppdrag att kunna förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen och kunna identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. För att bli bli den experten finns det för de mest centrala professionerna inom företagshälsan (läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter/ergonomer, beteendevetare och arbetsmiljöingenjörer), utöver yrkets grundutbildning, en påbyggnadsutbildning på hög akademisk nivå. Utbildningen främjar ett multidisciplinärt samarbete, som också är utmärkande för företagshälsan, och ger en fördjupad kompetens på området kring arbetsmiljö, rehabilitering och företagshälsovård såväl utifrån ett arbetsorganisatoriskt perspektiv som beteendevetenskapligt, ergonomiskt, medicinskt, eller tekniskt perspektiv.

Läs mer under Högskoleutbildningar och Läkarutbildning.

Kontinuerlig kompetensutveckling

Ett föränderligt arbetsliv kräver ständig kompetensutveckling. En strategisk professionell plan för utbildning bör alltid finnas inom organisationen för att företagshälsan ska kunna bidra till att lösa problem och se möjligheter i det som utvecklingen för med sig. För att den ska vara effektiv och hållbar måste den också vara kontinuerlig, i praktiken innebär det ett livslångt lärande.

Läs mer om utbildningsmöjligheter för företagshälsan under Våra utbildningar och Andra kurser & seminarier.