Auktoriserat medlemskap

Som en ytterligare form av kvalitetssäkring för branschen kan man som medlem i Sveriges Företagshälsor ansöka om ett auktoriserat medlemskap. Här hittar du information om vad auktoriserat medlemskap innebär samt ansökan till auktoriserat medlemskap.
Högre krav på det auktoriserade medlemskapet
 • Kompetenskrav inkluderande företagshälsovårdskunskap
 • Krav på samlad kompetens
 • Krav på fortbildning (kompetensutvecklingsplan)
 • Krav på certifiering inom Systematiskt arbetsmiljöarbete / ledningssystem för kvalitet
 • Krav på att följa rekommenderade riktlinjer och metoder inom de områden som sådana finns (Evidensbaserade metoder, EBM)
 • Krav på årlig rapportering av vissa indikatorer och möjligt deltagande i Sveriges Företagshälsors utvecklingsforum (Branschstatistik, hälsostatistik/arbetsmiljöindikatorer mm)
Årsavgifter för ett auktoriserat medlemskap

Årsavgifterna beslutades på årsmötet 2018 och baseras på verksamhetens omsättning. Lägsta avgift är 8 tkr och högsta avgift är 200 tkr.

 • Under 50 mkr 8 tkr
 • Under 100 mkr 40 tkr
 • Under 150 mkr 100 tkr
 • Under 200 mkr 150 tkr
 • Över 200 mkr 200 tkr

Om din organisation blir auktoriserad medlem efter den 1 oktober gäller din årsavgift till utgången av nästkommande år.

Så här går det till att ansöka om ett auktoriserat medlemskap

Fyll i samtliga begärda uppgifter. Scanna och bifoga alltid;

 1. Underlag som styrker medarbetarnas/konsulternas utbildning (som är av betydelse för ansökans godkännande) för samtliga sex kompetenser. Observera att för kompetensområdet medicin ska både läkare och sjuksköterska finnas.
 2. Anställningsavtal/konsultavtal, minst tre personer med olika yrkeskompetenser ska vara anställda.
 3. Underlag som styrker att minst tre personer har genomgått FHV-utbildning på minst 15 hp.
 4. Underlag som styrker att kompetens som är kontrakterad medverkar i det samlade arbetet på Hälsan.
 5. Certifikat enlig angivet kravdokument, utfärdat av ett av Swedac ackrediterat certifieringsföretag (alt. eget redovisat systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, om tredjepartscertifiering ej kan uppfyllas vid ansökningstillfället. Undantagsregel gäller i två år). Läs mer om ISO 45001 - Ledningssystem för arbetsmiljö och Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)
 • Godkänd auktorisation meddelas senast inom tre veckor från det att komplett ansökan kommit Sveriges Företagshälsor tillhanda.
 • Avgiften baseras på Hälsans omsättning (min 8000 kr - max 200.000 kr).
 • När fakturan är betald är auktorisationen klar och gäller i ett kalenderår. Hälsan erhåller en logga och ett certifikat att använda i sitt marknadsföringsarbete. Vi anger på vår webb att Hälsan är auktoriserad.
 • Ca 2 månader innan auktorisationen löper ut skickar vi en uppmaning om förnyelse av auktorisationen för nästkommande år. Eventuella avvikelser från det underlag som tidigare auktorisationsbeslut grundar sig på ska skickas in.
 • Godkänd auktorisation för ytterligare ett kalenderår meddelas senast inom tre veckor från det att komplett ansökan om förnyelse av auktorisationen kommit Sveriges Företagshälsor tillhanda.
 • Årlig auktorisationsavgift faktureras. När fakturan är betald utfärdas ett nytt certifikat.

Ansök auktoriserat medlemskap här

Ansök om förnyat auktoriserat medlemskap 2023 här