Rapporter

Rapportserien Hälsan och arbetsmiljön.
Folkhälsodalen
På Folkhälsodalen den 22 november 2023 presenterade Sveriges Företagshälsor sin rapport som placerar arbetsplatsen i centrum och skissar på en modell där företagshälsan tar över delar av ansvaret för sjukförsäkringen. Irene Svenonius (M), oppositionsregionråd i Region Stockholm, Peter Munck af Rosenschöld, vd på Sveriges Företagshälsor, Petter Odmark, analyschef på Reform Society Company och Lukas Johannesson (C), hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm samt läkare på Danderyds sjukhus samtalade om rapporten. Samtalsledare var Göran Hägglund (fd socialminister) Reform Society Company.
rapport sjukförsäkring

Sjukfrånvaron ökar igen. Den politiska cykeln upprepar sig, åtstramningar följs av uppmjukningar. Pendeln svänger fram och tillbaka men för lite görs för att lösa grundläggande problem i systemet. Regeländringar och förskjutningar i tillämpningen kan förändra nivån, få kostnaderna att röra sig nedåt eller uppåt. Men de får inte processen att fungera bättre. I sig gör de inte att färre drabbas och att fler snabbare kommer tillbaka. För detta krävs också andra insatser – insatser som mer handlar om processen än om tidsgränser och lagstiftningsbegrepp.

Sveriges Företagshälsor har tidigare presenterat en rapport om arbetsplatsen som den saknade pusselbiten i sjukvårdsdebatten. Anmärkningsvärt nog kan samma sak sägas om sjukförsäkringsdebatten. Det mesta av diskussionen handlar om andra arenor och aktörer. Det förs en intensiv debatt om Försäkringskassan, läkarnas arbete med sjukintyg är under utredning och den eviga frågan om samordning mellan lika kringaktörer är ständigt aktuell. Betydligt mer sällan riktas blicken mot de arbetsplatser som är själva kärnan i mötet mellan sjukdom och arbete. Denna rapport gör tvärtom, den placerar arbetsplatserna i centrum och skissar på en modell där mer ansvar flyttas närmare den arena där det mesta faktiskt avgörs. Där finns också den aktör vars potential är sämst utnyttjad – Företagshälsorna.

Ladda ner rapporten här

Den blinda fläcken i sjukvårdsdebatten - vart tog arbetslivet vägen?

Mars 2022. Mer än 5 miljoner av Sveriges befolkning har en koppling till arbetslivet. Ändå är arbetsplatserna och företagshälsan märkvärdigt frånvarande i den svenska sjukvårdsdebatten. Att arbetsplatsen är en arena för folkhälsan verkar okänt. Hur det är förenligt med god och nära vård är oklart. Sveriges Företagshälsor presenterade vid ett seminarium på Folkhälsodalen 2022 en rapport som väcker frågan om hur företagshälsa kan skapa nytta för hälso- och sjukvården och resten av samhället. Medverkande var förutom Peter Munck af Rosenschöld vd Sveriges Företagshälsor även Eva Vingård, Hans Winberg och Petter Odmark.

Ladda ner rapporten här.

Den blinda fläcken i sjukvårdsdebatten - vart tog arbetslivet vägen?

Debatt/panelsamtal i Almedalen juli 2022 

Arbete och hälsa hör ihop och hälsa i arbetet är oskiljaktigt från hälsa i livet. Ändå utreder regeringen framtidens hälso- och sjukvård utan att med ett ord nämna arbetsplatser och företagshälsa. Hur kan staten bättre stödja marknaden att lösa det som hälso- och sjukvården inte klarar?

Samtal om en rapport

Rapportserien Hälsan och arbetsmiljön del 2

Maj 2020.  I Samtal om en rapport, har vi samlat resultatet av ett antal rundabordssamtal som bygger på den första rapporten i serien Hälsan och arbetsmiljön från 2019.

Med utgångspunkt från rapporten genomfördes rundabordssamtal med deltagare från arbetsgivarsidan som diskuterade sambanden och vilka insatser som måste till på arbetsplatsnivå för att skapa en långsiktigt hållbar arbetsmiljö. På den digitala Folkhälsodalen 2020 presenterades rapporten och en panel bestående av
Carina Lindfeldt, avdelningschef Arbetsmarknad Svenskt Näringsliv
Lena Bjurner, generalsekreterare och vd Sveriges HR Förening
Gunnar Sundqvist, utredare SKR
och Peter Munck af Rosenschöld, Sveriges Företagshälsor kommenterade innehållet.
Moderator var Laura Hartman, rapportförfattare

Arbetsmiljö, organisation och hälsa – hur hänger det ihop och varför?

Rapportserien Hälsan och arbetsmiljön del 1

Oktober 2019. Den psykiska ohälsan är ett växande samhällsproblem. Orsakerna till de ökande sjukskrivningstalen har diskuterats länge. Syftet med Sveriges Företagshälsor första rapport i rapportserien Hälsan och arbetsmiljön var att analysera och beskriva vad vi vet om arbetets betydelse för vår psykiska hälsa och beskriva sambandet mellan hälsa, arbetsmiljö och organisation.

Rapporten Arbetsmiljö, organisation och hälsa – hur hänger det ihop och varför? är baserad på befintlig forskning, officiell statistik och en rad rapporter som publicerats på senare tid på temat. Den är skriven av nationalekonomen Laura Hartman och analytikern Petter Odmark Odmark Re-Think / Reform Society på uppdrag av Sveriges Företagshälsor.

Rapporten avslutas med några tankar kring vägen framåt och hur befintlig kunskap bättre kan användas för att minska den psykiska ohälsan och leda till ett mer hälsosamt arbetsliv.

Vägen framåt - rapportens slutsatser

  • Det systematiska arbetsmiljöarbetet bör breddas och lyftas till högsta ledningens bord. 
  • Det måste utvecklas sätt att mäta god styrning och ledning. 
  • Det behövs mer forskning om framgångsrikt förändringsarbete.
  • Det behövs mer kunskapsutbyte mellan privat och offentlig sektor.
Seminariepanel

Rapportserien Hälsan och arbetsmiljön del 1.  

Under rubriken Vägen mot ett mer hälsosamt arbetsliv presenterades rapporten av Laura Hartman och Petter Odmark vid ett seminarium på Näringslivets Hus hösten 2019. Därefter diskuterades i en panel med socialminister Lena Hallengren (S), Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) ledamot i Socialförsäkringsutskottet, Ann-Katrin Järåsen kommunalråd Torsby kommun samt Joachim Morath vd Feelgood hur kunskapen om ohälsa kan omsättas i friskare arbetsplatser. 

Ladda ner rapporten här