Rapporter

Rapportserien Hälsan och arbetsmiljön.
Folkhälsodalen
Framsida rapport, grön kvist

Rapport

Mars 2022. Mer än 5 miljoner av Sveriges befolkning har en koppling till arbetslivet. Ändå är arbetsplatserna och företagshälsan märkvärdigt frånvarande i den svenska sjukvårdsdebatten. Att arbetsplatsen är en arena för folkhälsan verkar okänt. Hur det är förenligt med god och nära vård är oklart. Sveriges Företagshälsor presenterade vid ett seminarium på Folkhälsodalen 2022 en rapport som väcker frågan om hur företagshälsa kan skapa nytta för hälso- och sjukvården och resten av samhället. Medverkande var förutom Peter Munck af Rosenschöld vd Sveriges Företagshälsor även Eva Vingård, Hans Winberg och Petter Odmark.

Ladda ner rapporten här.

Den blinda fläcken i sjukvårdsdebatten - vart tog arbetslivet vägen?

Debatt/panelsamtal i Almedalen juli 2022 

Arbete och hälsa hör ihop och hälsa i arbetet är oskiljaktigt från hälsa i livet. Ändå utreder regeringen framtidens hälso- och sjukvård utan att med ett ord nämna arbetsplatser och företagshälsa. Hur kan staten bättre stödja marknaden att lösa det som hälso- och sjukvården inte klarar?

Samtal om en rapport

Rapportserien Hälsan och arbetsmiljön del 2

Maj 2020.  I Samtal om en rapport, har vi samlat resultatet av ett antal rundabordssamtal som bygger på den första rapporten i serien Hälsan och arbetsmiljön från 2019.

Med utgångspunkt från rapporten genomfördes rundabordssamtal med deltagare från arbetsgivarsidan som diskuterade sambanden och vilka insatser som måste till på arbetsplatsnivå för att skapa en långsiktigt hållbar arbetsmiljö. På den digitala Folkhälsodalen 2020 presenterades rapporten och en panel bestående av Carina Lindfeldt, avdelningschef Arbetsmarknad Svenskt Näringsliv Lena Bjurner, generalsekreterare och vd Sveriges HR Förening Gunnar Sundqvist, utredare SKR och Peter Munck af Rosenschöld, Sveriges Företagshälsor kommenterade innehållet. Moderator var Laura Hartman, rapportförfattare

Arbetsmiljö, organisation och hälsa – hur hänger det ihop och varför?

Rapportserien Hälsan och arbetsmiljön del 1

Oktober 2019. Den psykiska ohälsan är ett växande samhällsproblem. Orsakerna till de ökande sjukskrivningstalen har diskuterats länge. Syftet med Sveriges Företagshälsor första rapport i rapportserien Hälsan och arbetsmiljön var att analysera och beskriva vad vi vet om arbetets betydelse för vår psykiska hälsa och beskriva sambandet mellan hälsa, arbetsmiljö och organisation.

Rapporten Arbetsmiljö, organisation och hälsa – hur hänger det ihop och varför? är baserad på befintlig forskning, officiell statistik och en rad rapporter som publicerats på senare tid på temat. Den är skriven av nationalekonomen Laura Hartman och analytikern Petter Odmark Odmark Re-Think / Reform Society på uppdrag av Sveriges Företagshälsor.

Rapporten avslutas med några tankar kring vägen framåt och hur befintlig kunskap bättre kan användas för att minska den psykiska ohälsan och leda till ett mer hälsosamt arbetsliv.

Vägen framåt - rapportens slutsatser

  • Det systematiska arbetsmiljöarbetet bör breddas och lyftas till högsta ledningens bord. 
  • Det måste utvecklas sätt att mäta god styrning och ledning. 
  • Det behövs mer forskning om framgångsrikt förändringsarbete.
  • Det behövs mer kunskapsutbyte mellan privat och offentlig sektor.
Seminariepanel

Rapportserien Hälsan och arbetsmiljön del 1.  

Under rubriken Vägen mot ett mer hälsosamt arbetsliv presenterades rapporten av Laura Hartman och Petter Odmark vid ett seminarium på Näringslivets Hus hösten 2019. Därefter diskuterades i en panel med socialminister Lena Hallengren (S), Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) ledamot i Socialförsäkringsutskottet, Ann-Katrin Järåsen kommunalråd Torsby kommun samt Joachim Morath vd Feelgood hur kunskapen om ohälsa kan omsättas i friskare arbetsplatser. 

Ladda ner rapporten här